હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  નિયામક
  નાયબ નિયામક વહીવટી
  જિલ્લા અધીક્ષક (અમદાવાદ)
  જિલ્લા અધીક્ષક (મહેસાણા)
  જિલ્લા અધીક્ષક (બનાસકાંઠા)
  જિલ્લા અધીક્ષક (ખેડા)
  જિલ્લા અધીક્ષક (સાબરકાંઠા)
  જિલ્લા અધીક્ષક (પાટણ)
  ઇ.જિલ્લા અધીક્ષક (ગોધરા)
  જિલ્લા અધીક્ષક (દાહોદ)
  જિલ્લા અધીક્ષક (આણંદ)
  જિલ્લા અધીક્ષક (સુરત)
  જિલ્લા અધીક્ષક (વલસાડ )
  જિલ્લા અધીક્ષક (ભરૂચ)
  જિલ્લા અધીક્ષક (વડોદરા)
  જિલ્લા અધીક્ષક (નવસારી)
  જિલ્લા અધીક્ષક (નર્મદા)
  જિલ્લા અધીક્ષક (રાજકોટ)
  જિલ્લા અધીક્ષક (ભાવનગર) -
  જિલ્લા અધીક્ષક (જામનગર)
  જિલ્લા અધીક્ષક (સુરેન્દ્રનગર)
  જિલ્લા અધીક્ષક (કચ્છ)
  જિલ્લા અધીક્ષક (જુનાગઢ)
  ઇ.જિલ્લા અધીક્ષક (અમરેલી)
  જિલ્લા અધીક્ષક (પોરબંદર)
  જિલ્લા અધીક્ષક (ગાંધીનગર)
  ઇ.જિલ્લા અધીક્ષક (ડાંગ)
  જિલ્લા અધીક્ષક (વ્યારા) - તાપી
  નાયબ નિયામક એક્સાઈસ
  મદદનીશ નિયામક (એક્સાઈસ)

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 27-06-2017