નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

ઇ-સીટીઝન

12/6/2021 11:13:49 PM

 

 

RCPS ACT 2013 Services
RCPS ACT 2013
ગુજરાત (જાહેર સેવાઓ અંગેનો નાગરિકોનો અધિકાર) અધિનિયમ-૨૦૧૩ની કલમ-૩ હેઠળ નિયુકત કરેલ સત્તાધિકારીઓ