નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

વિદેશી દારૂની પરમિટો

5/21/2022 9:19:08 PM

વિદેશી દારૂની પરમિટોની અનુક્રમણિકા

અ. નં.

પરમિટનો પ્રકાર

કોના માટે છે?

સ્વાસ્થ્ય પરમિટ નિયમ ૬૪ હેઠળ

રાજયના વતનીઓ

સ્વાસ્થ્ય પરમિટ નિયમ ૬૪ - બી હેઠળ

રાજયમાં વસવાટ માટે આવતી રાજય બહારની વ્યકિતઓ.

સ્વાસ્થ્ય પરમિટ નિયમ ૬૪- સી હેઠળ

રાજયમાં વસતા સંરક્ષણ દળના નિવૃત્ત સભ્‍યો

હંગામી રહેવાસીઓ માટેની પરમિટ

કામચલાઉ રીતે રાજયમાં વસવાટ કરતી વિદેશી વ્યકિતઓ.

પ્રવાસીઓ માટેની પરમિટ

રાજયમાં એક માસ માટે આવતા વિદેશી નાગરિકો.

મુલાકાતીઓ માટેની પરમિટ

મહત્તમ સાત દિવસ માટે રાજયની મુલાકાત માટે આવતી રાજય બહારની વ્યકિતઓ.

ગ્રુપ પરમિટ રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસાયિક/શૈક્ષણિક સંમેલનમાં ભાગ લેવા આવતી રાજય બહારની વ્યકિતઓ.

તત્કાલ જરૂરિયાત માટેની પરમિટ

તાત્‍કાલિક ઊભા થતા વૈદકીય ઉપયોગ સારૂ કુટુંબના વડા