નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

વપરાશ માટેના પરવાના

5/18/2022 10:02:33 PM

પ્રતિબંધિત ચીજવસ્તુના વપરાશ માટેના પરવાનાની અનુક્રમણિકા
(As per English alphabetical order)

અનુ.

પરવાનાનો પ્રકાર

પરવાનાનો હેતુ

એ. સી. ૨

નવસાર કબજામાં રાખી વપરાશ કરવા અને તેના વેચાણ માટેની પરમિટ.

બી. ૧

રજિસ્‍ટર્ડ મેડિકલ પ્રેકટિશનરે દવાના ઘટક તરીકે વાપરવા માટે ભાંગ કબજામાં રાખવા અને ઔષધ-પત્ર પર આવી ભાંગયુકત દવાના વેચાણ માટેનો પરવાનો.

ડી. ડી. ૧

હાનિકારક ઔષધના વપરાશ માટેનો પરવાનો.

ડી. ડી. ૨

હાનિકારક ઔષધના વૈદકીય હેતુસર વપરાશ માટેનો પરવાનો.

ડી. એસ. ૨

વિકૃત કરેલ સ્પિરિટના ઘરગથ્થુ વપરાશ માટેની પરમિટ.

ડી. એસ. ૩

વિકૃત કરેલ સ્પિરિટના વૈદકીય હેતુસર વપરાશ માટેનો પરવાનો.

ડી. એસ. ૪

વિકૃત કરેલ સ્પિરિટના વૈદકીય, વૈજ્ઞાનિક અને શૈક્ષણિક હેતુસર વપરાશ માટેનો પરવાનો.

ડી. એસ. ૫

વિકૃત કરેલ સ્પિરિટના કળા, ઉદ્યોગ અને વ્યવસાયના હેતુસર વપરાશનો પરવાનો.

ડી. એસ. પી. ૨

વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટોના ઘરગથ્થુ વપરાશ માટેની પરમિટ.

૧૦

ડી. એસ. પી. ૩

વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટોના કળા, ઉદ્યોગ અને વ્યવસાયના હેતુસર વપરાશ માટેની પરમિટ.

૧૧

એમ. ૨

મોલાસીસના ઉત્પાદક સિવાયની વ્યકિતએ મોલાસીસ કબજામાં રાખી વપરાશ માટેનો પરવાનો.

૧૨

એમ. એ. ૧

મીથાઇલ આલ્કોહોલની ખરીદી, કબજા અને વપરાશ માટેનો પરવાનો.

૧૩

એમ. એફ. ૧

મહુડા ફૂલો કબજામાં રાખવા માટેનો પરવાનો.

૧૪

એન. ડી. પી.

નોટિફાઇડ ડ્રગ્સ કબજામાં રાખવા માટેની પરમિટ

૧૫

એન. પી.

ઘરે નીરો પીવા માટેની પરમિટ

૧૬

ઓ. પી. ૧

રજિસ્‍ટર્ડ મેડિકલ પ્રેકટિશનર દવાના ઘટક તરીકે વાપરવા માટે અફીણ કબજામાં રાખવા અને ઔષધ-પત્ર પર આવી અફીણયુકત દવાના વેચાણ માટેનો પરવાનો.

૧૭

પોપી. ૧

પોષ ડોડવાના વૈજ્ઞાનિક, સંશોધન, શૈક્ષણિક, ઔષધીય, ઘરગથ્થુ અને તેવા ઉપયોગ માટેની પરમિટ.

૧૮

આર. જી. ૨

સડેલો ગોળ કબજામાં રાખવા માટેની પરમિટ.

૧૯

આર. એસ. ૧

રજિસ્‍ટર્ડ મેડિકલ પ્રેકટિશનર દ્વારા રેકટીફાઇડ સ્પિરિટ / એબ્સોલ્યુટ આલ્કોહોલ વૈદકીય હેતુ સારુ વાપરવાનો પરવાનો.

૨૦

આર. એસ. ૨

ઔઘોગિક, વૈદકીય, વૈજ્ઞાનિક, શૈક્ષણિક વિગેરે જેવા હેતુઓ માટે રેકિટફાઇડ સ્પિરિટ / એબ્સોલ્યુટ આલ્કોહોલ વાપરવાનો પરવાનો.

૨૧

એસ. પી. ૨

સ્પિરિચ્યુઅસ પ્રીપરેશન (પોતાના દર્દીઓને) વિતરણ કરવા માટે રજિસ્‍ટર્ડ મેડિકલ પ્રેકટિશનર તથા હોસ્પિટલ અને ડિસ્પેન્સરીઝને આપવાનો એસ. પી. ૨ પરવાનો.

૨૨

એસ.ડબલ્યુ. ૧

સેક્રામેન્ટલ વાઇન (ધાર્મિક વિધિના હેતુઓ માટેનો દારૂ) નાં ધાર્મિક વિધિના હેતુ સારુ કબજામાં રાખી વપરાશ કે ઉપયોગ કરવા માટેનો એસ. ડબલ્યુ. ૧ અધિકૃતિપત્ર.