નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

ડી. ડી. ૧ પરવાનો

6/30/2022 3:41:55 PM

હાનિકારક ઔષધનાં વપરાશ માટેનો પરવાનો

અરજદારએ જિલ્લા કચેરી ખાતે રજૂ કરવાના આધારો

- રૂ/. ૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે અરજી.

- લિમિટેડ કંપનીનાં કિસ્સામાં આર્ટિકલ ઓફ એસોસીએશનની નકલ અને ભાગીદારી પેઢીના કિસ્સામાં ભાગીદારી દસ્તાવેજની નકલ.

- સંસ્થાની નોંધણીનો આધાર.

- ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર દ્વારા કાઢી આપવામાં આવેલ પરવાનાની નકલ તથા લાગુ પડતું હોય તે કિસ્સામાં ફાળવણી પત્રની નકલ.

- અરજદાર જે હાનિકારક ઔષધનો વપરાશ કરવા ઇચ્છતા હોય તેના નામ, જથ્થો, કન્ટેટ વિગેરેની માહિતી.

- અરજદારે હાનિકારક ઔષધ અધિનિયમ, ૧૯૩૦ અને તે હેઠળ કરેલા નિયમોની જોગવાઇઓ તેમજ કાઢી આપવામાં આવનાર પરવાનાની શરતોના પાલન માટે લેખિત બાંહેધરી આપવાની રહેશે.

અરજી ઉપરની કાર્યવાહીની ટૂંક વિગત.

- જિલ્લા નશાબંધી સત્તાધિકારીઓ દ્વારા સૂચિત પરવાના સ્થળની મુલાકાત લઇ જરૂરી તપાસ કરવામાં આવશે અને યોગ્ય જણાય તેવી માહિતી પણ માંગવામાં આવશે.

- જેના આધારે અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવશે.

પરવાનો મંજૂર થયેથી અનુસરવાની મુખ્ય બાબતો.

- પરવાનો મંજૂર થયેથી તેના માટે હાલ નીચેના દરે ફી ભરપાઇ કરવાની થશે.

વર્ષ અથવા તેના ભાગ માટે ફી

રૂ/. ૫૦

આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૦૮ (ચ) અફીણ, ગાંજો અને બીજા ઔષધો (૩) ફી ના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

1 ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

- પરવાનાની મુદત પરવાના વર્ષ એટલે કે કોઇપણ પરવાના નાણાંકીય વર્ષનાં અંત સુધીની (તા.૩૧ મી માર્ચ) સુધીની રહેશે. જે મુદત પુરી થતા પહેલા તેને ફરી તાજો કરાવવા, સમયસર સંબંધિત જિલ્લા કચેરી ખાતે અરજી કરવાની રહેશે.
- પરવાના સિવાય હાનિકારક ઔષધના ઉત્પાદન, વપરાશ અને વેચાણ કરવાથી કેફી ઔષધ અને મન:પ્રભાવી દ્રવ્ય અધિનિયમ, ૧૯૮૫ની કલમ ૨૧ હેઠળ ઓછામાં ઓછી ૧૦ વર્ષની કેદ અને ઓછામાં ઓછા એક લાખ રૂપિયા દંડની સજા થઇ શકે છે.

 1 પરવાનેદારોની યાદી સહિત આ પરવાના અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.