નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

ડી. એસ. પી. ૩ પરમિટ

7/6/2022 12:23:18 PM
 

વિકૃત કરેલ સ્પિ‍રિટ‍વાળી બનાવટોના કળાઉદ્યોગ અને વ્યવસાયના હેતુસર વપરાશ માટેની પરમિટ.

અરજદારે જિલ્લા કચેરી ખાતે રજૂ કરવાના આધારો :-

  • રૂ/. ૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ.
  • રહેઠાણનો પુરાવો
  • લિમિટેડ કંપનીના કિસ્સામાં આર્ટિકલ્‍સ ઓફ એસોસિએશનની નકલ અને ભાગીદારી પેઢીના કિસ્સામાં ભાગીદારી દસ્તાવેજની નકલ.
  • સંસ્થાની નોંધણીનો આધાર.
  • જરૂરી હોય તેવા કિસ્સામાં સક્ષમ સત્તાધિકારીનું ફાયર-પ્રૂફ સર્ટિફિકેટ.

અરજી ઉપરની કાર્યવાહીની ટૂંક વિગતો :-

  • જિલ્લા નશાબંધી સત્તાધિકારીઓ દ્વારા સૂચિત સ્થળની મુલાકાત લઇ જરૂરી તપાસ કરવામાં આવશે અને યોગ્ય જણાય તેવી માહિતી પણ માંગવામાં આવશે.
  • બાદ તેમની કક્ષાએથી અરજીનો યોગ્ય નિકાલ કરવામાં આવશે.

પરમિટ મંજૂર થયેથી અનુસરવાની મુખ્ય બાબતો :-

  • પરમિટ મંજૂર થતા, તેના માટે હાલના દરે નીચે મુજબની ફી, ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

 

પ્રતિ માસ મંજૂર થયેલ વપરાશ

વર્ષ અથવા વર્ષના ભાગ માટે ફી રૂ/. માં

૫૦ લિટર સુધી

૧૫૦

૫૦૦ લિટર સુધી

૧,૦૦૦

૫૦૦ લિટરથી વધુ

૨,૦૦૦

ખાસ સંસ્થાઓના કિસ્સામાં

 

 

આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૦૬ (ગ) વાણિજયક ડીનેચર્ડ સ્પિરિટ અને દવાઓમાં વપરાતા દારૂ (૨) ફી ના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

 ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

  • પરમિટની મુદત નાણાકીય વર્ષના અંત (તા.૩૧મી માર્ચ) સુધીની રહેશે. જે મુદત પુરી થતા અગાઉ તેને ફરી તાજી કરાવવા, સમયસર સંબંધિત જિલ્લા કચેરીને અરજી કરવાની રહેશે.
  • પરવાના સિવાય વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટોનો સંગ્રહ કે વપરાશ કરવાથી મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ની કલમ ૬૭-ગ હેઠળ પ્રથમ ગુના માટે ઓછામાં ઓછી ત્રણ માસની કેદ અને ઓછામાં ઓછા રૂ/.૫૦૦ ના દંડની સજા થઇ શકે છે. બીજા, ત્રીજા વિગેરે ગુનામાં ઉત્તરોત્તર વધુ સજાની જોગવાઇ છે. 

  પરમિટધારકોની યાદી સહિત આ પરમિટ અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.