નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

એમ. ૨ પરવાનો

6/30/2022 4:29:33 PM
મોલાસીસના ઉત્પાદક સિવાયની વ્યકિતએ મોલાસીસ કબજામાં રાખી વપરાશ કરવા માટેનો પરવાનો

અરજદારે જિલ્લા કચેરી ખાતે રજૂ કરવાના આધારો :-

 • રૂ/. ૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ.

 • લિમિટેડ કંપનીના કિસ્સામાં આર્ટિકલ્‍સ ઓફ એસોસિએશનની નકલ અને ભાગીદારી પેઢીના કિસ્સામાં ભાગીદારી દસ્તાવેજની નકલ.

 • સંસ્થાની નોંધણીનો આધાર.

 • ઉદ્યોગ  કમિશનરશ્રી, ગાંધીનગર દ્વારા મંજૂર કરાયેલ વાર્ષિક ઉત્પાદન કાર્યક્રમ (એપીપી) ની નકલ.

 • ઉત્પાદન પ્રક્રિયા, બેચ સાઇઝ, બેચ ટાઇમ તથા મશિનરીના બીલોની નકલ.

 • લાગુ પડતું હોય તેવા કિસ્સામાં, ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડનું ના વાંધા પ્રમાણપત્ર.

 • જિલ્લા સત્તાધિકારી દ્વારા માંગણી કરવામાં આવે તે કિસ્સામાં ચાર્ટર્ડ ઇજનેરનું પ્રમાણપત્ર.

અરજી ઉપરની કાર્યવાહીની ટૂંક વિગતો -

 • જિલ્લા નશાબંધી સત્તાધિકારીઓ દ્વારા સૂચિત પરવાના સ્થળની મુલાકાત લઇ જરૂરી તપાસ કરવામાં આવશે અને યોગ્ય જણાય તેવી માહિતી પણ માંગવામાં આવશે.

 • જેના આધારે અરજીનો યોગ્ય નિકાલ કરવામાં આવશે.

પરવાનો મંજૂર થયેથી અનુસરવાની મુખ્ય બાબતો.

 • પરવાનો મંજૂર થયેથી તેના માટે હાલ નીચે જણાવેલ દરે ફી ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

પ્રતિ માસ મંજૂર થયેલ વપરાશ

વર્ષ અથવા વર્ષના ભાગ માટે ફી રૂ/. માં

,૦૦૦ કિલોગ્રામ સુધી

૫૦૦

,૦૦૦ કિલોગ્રામ સુધી

,૫૦૦

,૦૦૦ કિલોગ્રામથી વધુ

,૦૦૦

સરકારી / શૈક્ષણિક / વૈજ્ઞાનિક / વૈદકીય હેતુ માટે

૫૦

ખેતીવાડી માટે

૧૫૦

 • આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૫૦ (છ) દંડ અને જપ્તી (૨) પરચુરણના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

  1 ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.
 • પરવાનાની મુદત મહત્તમ ત્રણ વર્ષ માટે અને છેલ્લા વર્ષ માટે નાણાકીય વર્ષનાં અંત (તા.૩૧મી માર્ચ) સુધીની રહેશે. જે મુદત પુરી થતા અગાઉ બાદ તેને ફરી તાજો કરાવવા, સમયસર જિલ્લા કચેરી કે લાગુ પડતા ક્ષેત્રિય નિરીક્ષકની કચેરી  ખાતે અરજી કરવાની રહેશે.

 • પરવાનાધારક રાજયના એમ.૧ પરવાનેદારો  અથવા એમ. ૩ પરવાનેદાર પાસેથી આ પરવાના ઉપરનો જથ્થો હેરફેર પાસ હેઠળ, ખરીદ કરી શકશે.

 • પરવાના સિવાય મોલાસીસની આયાત, નિકાસ, હેરફેર કરવાથી કે તે કબજામાં રાખવાથી મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ની કલમ ૭૦ હેઠળ છ મહિના સુધીની કેદ અને / અથવા  રૂ/.૧૦૦૦ સુધીના દંડની સજા થઇ શકે છે. 

1 પરવાનેદારોની યાદી સહિત આ પરવાના અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.