નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

એમ. એ. ૧ પરવાનો

6/30/2022 3:09:47 PM
 

મીથાઇલ આલ્કોહોલની ખરીદીકબજા અને વપરાશ માટેનો પરવાનો.  

અરજદારે જિલ્લા કચેરી ખાતે રજૂ કરવાના આધારો :-

 • રૂ/. ૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ.
 • લિમિટેડ કંપનીના કિસ્સામાં આર્ટિકલ્‍સ ઓફ એસોસિએશનની નકલ અને ભાગીદારી પેઢીના કિસ્સામાં ભાગીદારી દસ્તાવેજની નકલ.
 • સંસ્થાની નોંધણીનો આધાર.
 • સક્ષમ સત્તાધિકારીનું ફાયર-પ્રૂફ સર્ટિફિકેટ અથવા એકસપ્લોઝીવ પરવાનાની નકલ.
 • રાસાયણિક સમીકરણો સહિત ઉત્પાદન પ્રક્રિયા તથા ફલો શીટ ડાયાગ્રામ, બેચ સાઇઝ તથા રીકવરી થતી હોય તે સંજોગોમાં તેને લગત વિગતો પણ અલગથી દર્શાવવી.
 • મીથાઇલ આલ્કોહોલનો વપરાશ કોઇ બનાવટના ઉત્પાદન માટે કરવાનો હોય તો રાસાયણિક પ્રક્રિયામાં પ્રત્યેક બેચમાં વપરાતા કાચા પદાર્થોની વિગતો પ્રમાણ સાથે આપેલ છે કે કેમ ? 
 • બનાવટોનું ઉત્પાદન કરવા માટે જરૂરી મશિનરી અને ક્ષમતા છે કે કેમ ?
 • ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડનું ના વાંધા પ્રમાણપત્ર.
 • જિલ્લા સત્તાધિકારી દ્વારા માંગણી કરવામાં આવે તે કિસ્સામાં ચાર્ટર્ડ ઇજનેરનું પ્રમાણપત્ર.

અરજી ઉપરની કાર્યવાહીની ટૂંક વિગતો :-

 • જિલ્લા નશાબંધી સત્તાધિકારીઓ દ્વારા સૂચિત પરવાના સ્થળની મુલાકાત લઇ જરૂરી તપાસ કરવામાં આવશે અને યોગ્ય જણાય તેવી માહિતી પણ માંગવામાં આવશે.
 • જેના આધારે અરજીનો યોગ્ય નિકાલ કરવામાં આવશે.

પરવાનો મંજૂર થયેથી અનુસરવાની મુખ્ય બાબતો :-

 • પરવાનાની મુદત મહત્તમ બે વર્ષ માટે અને બીજા વર્ષ માટે નાણાકીય વર્ષના અંત (તા.૩૧મી માર્ચ) સુધીની રહેશે. જે મુદત પુરી થતા અગાઉ બાદ તેને ફરી તાજો કરાવવા, સમયસર સંબંધિત જિલ્લા કચેરી ખાતે ફેબ્રુઆરી માસમાં અરજી કરવાની રહેશે. અન્‍યથા એક વર્ષની પરવાના ફીના રપ ટકા દંડકીય ફી વસૂલ લેવામાં આવશે.
 • પરવાનો મંજૂર થયેથી તેના માટે હાલ નીચે જણાવેલ દરે ફી તથા ડીપોઝિટ ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

મીથાઇલ આલ્કોહોલનો પ્રતિ માસ મંજૂર કરાયેલ જથ્થો 

વર્ષ અથવા તેના ભાગ માટે ફી (રૂપિયા)

ડીપોઝિટ (રૂપિયા) 

૧,૦૦૦ લીટર સુધી

૧,૦૦૦ 

 ૫,૦૦૦

૧,૦૦૦ લીટરથી વધુ અને ૧૦,૦૦૦ લીટર સુધી

૨,૦૦૦

૧૦,૦૦૦

૧૦,૦૦૦ લીટરથી વધુ અને ૫૦,૦૦૦ લીટર સુધી

૫,૦૦૦

૫૦,૦૦૦

૫૦,૦૦૦ લીટરથી વધુ

૧૦,૦૦૦

૧,૦૦,૦૦૦

 
 • આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૫૦ (છ) દંડ અને જપ્તી (૨) પરચુરણના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

 • પરવાના સિવાય મીથાઇલ આલ્કોહોલનો વપરાશ કરવાથી કે તે કબજામાં રાખવાથી મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ની કલમ ૬૬ હેઠળ છ માસ સુધીની કેદ અને / અથવા  રૂ/.૧૦૦૦ સુધીના દંડની સજા થઇ શકે છે. 

1 પરવાનેદારોની યાદી સહિત આ પરવાના અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.