નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

પોપી ૧ પરમિટ

6/30/2022 3:06:53 PM
પોષ ડોડવાના વૈજ્ઞાનિક, શૈક્ષણિક, ઔષધીય, ઘરગથ્થુ તથા તેવા બીજા વપરાશ માટેની પોપીપરમિટ. (અંગત ઉપયોગ માટે આ પરમિટની અરજી કરેલ હોય તે સંજોગોમાં અરજદારની ઉંમર ૫૦ વર્ષ પૂરા અથવા તેથી વધુ હોવી જોઇશે) 

અરજદારે સંબંધિત કચેરી ખાતે રજૂ કરવાના આધારો :-

 • રૂ/. ૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ

 • રહેઠાણનો પુરાવો (ટેલીફોન બીલ / લાઇટ બીલ, તલાટી સહ મંત્રીનો દાખલો, ચૂંટણી કાર્ડ)

 • ઉંમરનો પુરાવો.

 • માન્ય તબીબની ભલામણ.

 • જો આ પરમિટની અંગત ઉપયોગ માટે માંગણી કરેલ ન હોય અને કોઇ સંસ્થા કે ભાગીદારી પેઢીએ અરજી કરેલ હોય તે કિસ્સામાં -

 • પોષ ડોડવાનો ઉપયોગ કરીને કોઇ જકાતપાત્ર ઔષધીય અને / અથવા સૌંદર્યપ્રસાધન બનાવટનું ઉત્પાદન થનાર હોય તે કિસ્સામાં આ પરમિટ એલ.૧ / એલ. ૨ પરવાનાને સંલગ્ન રહેશે.

 • લિમિટેડ કંપનીના કિસ્સામાં આર્ટીકલ્‍સ ઓફ એસોસિએશનની નકલ અને ભાગીદારી પેઢીના કિસ્સામાં ભાગીદારી દસ્તાવેજની નકલ.

 • સંસ્થાની નોંધણીનો આધાર.

 • ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર દ્વારા કાઢી આપવામાં આવેલ પરવાનાની નકલ.

 • અરજદાર પોષ ડોડવાનો ઉપયોગ કરી જે ઔષધનું ઉત્પાદન, વપરાશ કે વેચાણ કરવા ઇચ્છતા હોય તેના નામ, જથ્થો, કન્ટેટ તથા જરૂરી હોય તે કિસ્સામાં ફોર્મ્યુલા વિગેરેની માહિતી.

અરજી ઉપરની કાર્યવાહીની ટૂંક વિગતો :-

 • અંગત ઉપયોગ માટેની અરજીના કિસ્સામાં રજૂ કરેલ માહિતીની ચકાસણી કરી, જરૂર જણાયેથી બીજી વિગતો માંગવામાં આવશે.

 • જેના આધારે અરજીનો યોગ્ય નિકાલ કરવામાં આવશે.

 • અન્ય ઉપયોગ માટેની અરજીના કિસ્સામાં -

 • જિલ્લા નશાબંધી સત્તાધિકારીઓ દ્વારા સૂચિત પરવાના સ્થળની મુલાકાત લઇ જરૂરી તપાસ કરવામાં આવશે અને યોગ્ય જણાય તેવી માહિતી પણ માંગવામાં આવશે.

 • જેના આધારે અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવશે.

પરમિટ મંજૂર થયેથી અનુસરવાની મુખ્ય બાબતો :-  

 • પરમિટ મંજૂર થયેથી તેના માટે હાલ નીચેના દરે ફી ભરપાઇ કરવાની થશે.

વર્ષ અથવા તેના ભાગ માટે ફી

રૂ/. ૫૦

 • આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૦૮ (ચ) અફીણ, ગાંજો અને બીજા ઔષધો (૩) ફી ના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

  1 ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.
 • પરમિટની મુદત મહત્તમ ત્રણ વર્ષ માટે અને છેલ્‍લા વર્ષ માટે નાણાકીય વર્ષના અંત (તા.૩૧મી માર્ચ) સુધીની રહેશે. જે મુદત પુરી થતાં અગાઉ તેને ફરી તાજી કરાવવા, સમયસર સંબંધિત કચેરીને અરજી કરવાની રહેશે.

 • પરમિટ સિવાય પોષ ડોડાવાનો વપરાશ કરવાથી કેફી ઔષધ અને મન:પ્રભાવી દ્રવ્ય અધિનિયમ, ૧૯૮૫ની કલમ ૧૫ હેઠળ ઓછામાં ઓછી ૧૦ વર્ષની કેદ અને  ઓછામાં ઓછા એક લાખ રૂપિયા દંડની સજા થઇ શકે છે. 

1 પરમિટધારકોની યાદી સહિત આ પરમિટ અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.