નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

આર. જી. ૨ પરમિટ

6/30/2022 3:47:52 PM
અખાદ્ય ગોળ કબજામાં રાખવા માટેની પરમિટ.


અરજદારે જિલ્લા કચેરી ખાતે રજૂ કરવાના આધારો :-

 • - રૂ/. ૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ.
 • - લિમિટેડ કંપનીના કિસ્સામાં આર્ટિકલ્‍સ ઓફ એસોસિએશનની નકલ અને ભાગીદારી પેઢીના કિસ્સામાં ભાગીદારી દસ્તાવેજની નકલ.
 • - સંસ્થાની નોંધણીનો આધાર.
 • - અખાદ્ય ગોળના વપરાશ માટેના જરૂરી પુરાવા અને વેચાણના હેતુસર પરમિટની માંગણી કરેલ હોય તે કિસ્સામાં મળેલ ઓર્ડર્સની નકલ.
 • - જો અખાદ્ય ગોળ કેટલફીડ તરીકે વાપરવાનો હોય તો સરકારી પશુ હોસ્પિટલનું પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવું.

અરજી ઉપરની કાર્યવાહીની ટૂંક વિગતો :-

 • જિલ્લા નશાબંધી સત્તાધિકારીઓ દ્વારા સૂચિત પરવાના સ્થળની મુલાકાત લઇ જરૂરી તપાસ કરવામાં આવશે અને યોગ્ય જણાય તેવી માહિતી પણ માંગવામાં આવશે.
 • બાદ તેમની કક્ષાએથી અરજી નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી કચેરી, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ મારફત સરકારશ્રીને મોકલવામાં આવશે. જે કક્ષાએથી મળેલ સૂચનાના આધારે જિલ્લા કચેરી દ્વારા અરજીનો યોગ્ય નિકાલ કરવામાં આવશે.

પરમિટ મંજૂર થયેથી અનુસરવાની ટૂંક વિગતો :-

 • પરમિટ મંજૂર થયેથી તેના માટે હાલ નીચેના દરે ફી ભરપાઇ કરવાની થશે.
 

વર્ષ અથવા તેના ભાગ માટે ફી

રૂ/.૫,૦૦૦

 • આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૫૦ (છ) દંડ અને જપ્તી (૨) પરચુરણના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.
  1 ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.
 • પરમિટની મુદત પરવાના વર્ષ એટલે કે કોઇપણ નાણાકીય વર્ષનાં અંત (તા.૩૧મી માર્ચ) સુધીની રહેશે. જે મુદત પુરી થતા અગાઉ બાદ તેને ફરી તાજી કરાવવા, સમયસર સંબંધિત જિલ્લા કચેરી ખાતે અરજી કરવાની રહેશે.
 • પરમિટ સિવાય અખાદ્ય ગોળનો ઉપયોગ કરવાથી અથવા તે કબજામાં રાખવાથી મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ ની કલમ ૭૦ - ક હેઠળ છ માસ સુધીની કેદ અને રૂ/. ૧૦૦૦ સુધીના દંડની શિક્ષા થઇ શકશે. 

1 પરમિટધારકોની યાદી સહિત આ પરમિટ અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.