નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

બી. ડબલ્યુ.૧ પરવાનો

6/30/2022 4:50:36 PM

વિદેશી દારૂનો બોન્ડમાં સંગ્રહ કરવા સારૂ અધિકૃત કરતો પરવાનો

અરજદારે જિલ્લા કચેરી ખાતે રજૂ કરવાના આધારો :-

- રૂ/.૨૫/- ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે અરજી.

- લિમિટેડ કંપનીના કિસ્સામાં આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનની નકલ અને ભાગીદારી પેઢીના કિસ્સામાં ભાગીદારી દસ્તાવેજની નકલ.

- પાછલા ત્રણ વર્ષનાં આવકવેરા રીટર્નની નકલ, કોઇ કંપનીના કિસ્સામાં બેલેન્સ શીટ (સરવૈયા)ની નકલ.

- બાંધકામની એમોનિયા પ્રિન્ટ.

- સંસ્થાની નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર.

- અન્ય કોઇ રાજયમાં આ પ્રકારનો ધરાવે છે કે કેમ તેની વિગત.

અરજી ઉપરની કાર્યવાહીની ટૂંક વિગત :-

- જિલ્લા નશાબંધી સત્તાધિકારીઓ દ્વારા સૂચિત પરવાના સ્થળની મુલાકાત લઇ જરૂરી તપાસ કરવામાં આવશે અને યોગ્ય જણાય તેવી માહિતી પણ માંગવામાં આવશે.

- બાદ તેમની કક્ષાએથી અરજી નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી ખાતું, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ મારફતે સરકારશ્રી તરફે મોકલવામાં આવશે. જે કક્ષાએથી સૂચના મળ્યેથી કમિશનર દ્વારા અરજીનો યોગ્ય નિકાલ કરવામાં આવશે.

પરવાનો મંજૂર થયેથી અનુસરવાની મુખ્ય બાબતો -

- પરવાનાની મુદત પરવાના વર્ષ એટલે કે કોઇપણ નાણાકીય વર્ષના અંત (તા.૩૧ મી માર્ચ) સુધીની રહેશે. જે મુદત પુરી થતા અગાઉ તેને ફરી તાજો કરાવવા, સમયસર સંબંધિત જિલ્લા કચેરી મારફતે નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી ખાતું, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદને અરજી કરવાની રહેશે.

- પરવાનો મંજૂર થયેથી તેના માટે હાલ નીચેના દરે ફી ભરપાઇ કરવાની થશે.

વર્ષ અથવા તેના ભાગ માટે ફી

રૂ/. ૨૫૦૦૦

- આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૦૫ (ખ) પરદેશી દારૂ અને સ્પિરિટ (૨) ફી ના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

1 ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

- પરવાના હેઠળ વિદેશી દારૂની આયાત, સંગ્રહ, વેચાણ તથા પરવાનાને લગત અન્ય તમામ કામગીરી નશાબંધી અને આબકારી ખાતાના સ્ટાફની દેખરેખ નીચે જ કરવાની રહેશે. જે માટે નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી ખાતું, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ વખતો-વખત ઠરાવે તેવી રકમ, દરેક ત્રિમાસિક ગાળા માટે અગાઉથી વસૂલ કરવામાં આવશે.

- પરવાના સિવાય વિદેશી દારૂની આયાત કરવાથી મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ની કલમ ૬૫ હેઠળ પ્રથમ ગુના માટે છ માસની કેદ અને રૂ/.૫૦૦ ના દંડની સજા થઇ શકે છે. વિશેષમાં આ પ્રમાણે ગેરકાયદેસર આયાત કરેલ વિદેશી દારૂના જથ્થા ઉપર પ્રવર્તમાન દરે આબકારી જકાત પણ  વસૂલ થઇ શકે છે. બીજા, ત્રીજા વિગેરે ગુનામાં ઉત્તરોત્તર વધુ સજાની જોગવાઇ છે. 

1 પરવાનેદારોની યાદી સહિત આ પરવાના અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.