નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

એન. ડી. ડબલ્યુ. એલ તથા એન. ડી. આર. એલ. પરવાનો

6/30/2022 4:23:43 PM

નોટિફાઇડ ડ્રગના જથ્થાબંધ વેચાણ માટેનો એન. ડી. ડબલ્યુ. એલ તથા છૂટક વેચાણ માટેનો એન. ડી. આર. એલ. પરવાનો.

અરજદારે જિલ્લા કચેરી ખાતે રજૂ કરવાના આધારો :-

- રૂ/.૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ.          

- લિમિટેડ કંપનીના કિસ્સામાં આર્ટિકલ્‍સ ઓફ એસોસિએશનની નકલ અને ભાગીદારી પેઢીના કિસ્સામાં ભાગીદારી દસ્તાવેજની નકલ.

- સંસ્થાની નોંધણીનો આધાર.

- ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર દ્વારા કાઢી આપવામાં આવેલ પરવાનાની નકલ.

અરજી ઉપરની  કાર્યવાહીની ટૂંક વિગતો -

- જિલ્લા નશાબંધી સત્તાધિકારીઓ દ્વારા સૂચિત પરવાના સ્થળની મુલાકાત લઇ જરૂરી તપાસ કરવામાં આવશે અને યોગ્ય જણાય તેવી માહિતી પણ માંગવામાં આવશે.

જેના આધારે અરજીનો નિકાલ કરવામાં આવશે.

પરવાનો મંજૂર થયેથી અનુસરવાની મુખ્ય બાબતો :-

-  પરવાનો મંજૂર થયેથી તેના માટે હાલ નીચે મુજબની ફી ભરપાઇ કરવાની થશે.

પરવાનાનો પ્રકાર

વર્ષ અથવા તેના ભાગ માટે ફી રૂ/.માં

એન. ડી. ડબલ્યુ. એલ.

૫૦

એન. ડી. આર. એલ.

૨૫

- આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૦૮ (ચ) અફીણ, ગાંજો અને બીજા ઔષધો (૩) ફી ના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

1 ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

- પરવાનાની મુદત પરવાના વર્ષ એટલે કે કોઇપણ નાણાકીય વર્ષનાં અંત (તા.૩૧ મી માર્ચ) સુધીની રહેશે. જે મુદત પુરી થતા પહેલા તેને ફરી તાજો કરાવવા, સમયસર સંબંધિત જિલ્લા કચેરી ખાતે અરજી કરવાની રહેશે.

- પરવાના સિવાય નોટિફાઇડ ડ્રગ કબજામાં રાખવા અથવા તેનું વેચાણ કરવા બદલ મુંબઇ ઔષધ નિયંત્રણ અધિનિયમ, ૧૯૫૯ ની કલમ ૨૧ હેઠળ પ્રથમ ગુના માટે ઓછામાં ઓછી ત્રણ માસની કેદ અને ઓછામાં ઓછા રૂ/.૫૦૦/-ના દંડની શિક્ષા થઇ શકે છે. 

 

1 પરવાનેદારોની યાદી સહિત આ પરવાના અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.