નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

એસ. એ. ૨ પરવાનો

7/6/2022 1:07:46 PM
3
સ્પિરિચ્યુઅસ આર્ટિકલ્‍સની ગુજરાત રાજયમાં આયાત કરવા માટેનો પરવાનો.

અરજદારે જિલ્લા કચેરી ખાતે રજૂ કરવાના આધારો :-

 • રૂ/. ૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ.

 • લિમિટેડ કંપનીના કિસ્સામાં આર્ટિકલ્સ ઓફ એસોસિએશનની નકલ અને ભાગીદારી પેઢીના કિસ્સામાં ભાગીદારી દસ્તાવેજની નકલ.

 • સંસ્થાની નોંધણીનો આધાર.

 • ડ્રગ એન્ડ કોસ્મેટિક્સ એકટ, ૧૯૪૦ હેઠળના માન્ય પરવાનાની નકલ.

 • સ્પિરિચ્યુઅસ આર્ટિકલ્‍સનું વેચાણ કરનાર હોય તો મળેલ ઓર્ડર્સની નકલો.

અરજી ઉપરની કાર્યવાહીની ટૂંક વિગતો :-

 • જિલ્લા નશાબંધી સત્તાધિકારીઓ દ્વારા સુચિત પરવાના સ્થળની મુલાકાત લઇ જરૂરી તપાસ કરવામાં આવશે અને યોગ્ય જણાય તેવી માહિતી પણ માંગવામાં આવશે.

 • જેના આધારે જિલ્લા કચેરી દ્વારા અરજીનો યોગ્ય નિકાલ કરવામાં આવશે.

પરવાનો મંજૂર થયેથી અનુસરવાની મુખ્ય બાબતો :-

 • પરવાનો મંજૂર થયેથી તેના માટે હાલ વર્ષ અથવા વર્ષના ભાગ માટે રૂ/.૩,૦૦૦ ફી ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

 • આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૫૦ (છ) દંડ અને જપ્તી (૨) પરચૂરણના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે. 

  1 ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.
 • પરવાનાની મુદત પરવાના વર્ષ એટલે કે કોઇપણ નાણાકીય વર્ષના અંત (તા.૩૧મી માર્ચ) સુધીની રહેશે. જે મુદત પુરી થતા અગાઉ તેને ફરી તાજો કરાવવા, સમયસર સંબંધિત જિલ્લા કચેરી ખાતે અરજી કરવાની રહેશે.

 • પરવાના સિવાય સ્પિરિચ્યુઅસ આર્ટિક્લ્સની આયાત કરવાથી મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ની કલમ ૬૭ - ક હેઠળ એક વર્ષ સુધીની કેદની અને / અથવા દંડની સજા થઇ શકે છે.

1 પરવાનેદારોની યાદી સહિત આ પરવાના અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.