નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

5/21/2022 9:11:20 PM
માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ના અમલીકરણ મેન્યુઅલ સેક્શન ૪(૧)(બી) હેઠળ
 
a પ્રસ્તાવના
a સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો
a અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો
a નિર્ણય લેવાની કાર્યપદ્ધતિ
a કાર્ય કરવા માટે નક્કી કરેલા ધોરણો
a કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/ વિનિયમો/ સૂચનાઓ/ નિયમસંગ્રહ અને દફ્તરો
a વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્તાવેજો
a નીતિઘડતરમાં પ્રજાનું પ્રતિનિધિત્વ
a વિભાગ હેઠળ રચવામાં આવેલી જુદીજુદી સમિતિઓ
a કર્મચારી/અધિકારીઓનાં નામ/સરનામાંની વિગતો
a કર્મચારી/અધિકારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગતો
a વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો
a વિભાગ અંતર્ગત સહાયકી કાર્યક્રમો
a વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી રાહતો/પરમિટો
a વિજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી
a માહિતી કક્ષની વિગતો
a માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો
a પ્રકીર્ણ

 a  સંબંધિત લિંક્સ