નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

મહાનુભાવો

5/21/2022 8:59:11 PM
 

પ્રમુખ સ્‍વામી મહારાજ

 

ડાઉનલોડ

સાંભળો WAV Format
જુઓ VIDEO Format  [ 4 mins., 15 sec. ]
વાંચો

HTML Format
 

સંત શ્રી મોરારી બાપુ

ડાઉનલોડ

સાંભળો WAV Format
જુઓ VIDEO Format  [ 5 mins., 56 sec. ]
વાંચો HTML Format 
 

સ્‍વામી સચ્ચિદાનંદ

ડાઉનલોડ

સાંભળો WAV Format
જુઓ VIDEO Format  [ 1 min., 52 sec. ]
વાંચો HTML Format
 

વી.એમ. માલવીઆ
(બિશપ, ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા)

ડાઉનલોડ

સાંભળો WAV Format
જુઓ VIDEO Format  [ 2 mins., 14 sec. ]
વાંચો HTML Format
 

શાહી ઇમામ
(જામા મસ્જિદ, અમદાવાદ)

ડાઉનલોડ

સાંભળો WAV Format
જુઓ VIDEO Format  [ 1 min., 45 sec. ]
વાંચો HTML Format