નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

લશ્કરી દળના યુનિટોના એફ. એલ. ૨ પરવાનાની યાદી

6/30/2022 4:53:57 PM

રાજયમાં લશ્કરી દળના યુનિટોને આપવામાં આવેલ એફ. એલ. ૨ પરવાનાની વિગત દશાર્વતું પત્રક