નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

નાગરિક અધિકાર પત્ર

12/6/2021 10:26:39 PM

જીલ્લા કચેરીઓનું નાગરીક અધિકાર પત્ર

નિયામક નશા.અને આબ.કચેરીનું નાગરીરક અધિકારપત્ર