નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

પૂજ્ય રવિશંકર મહારાજ નશાબંધી સંસ્કાર કેન્દ્ર

5/21/2022 9:35:31 PM

સરકારી સહાય મેળવતા પૂજ્ય વિશંકર મહારાજ નશાબંધી સંસ્કાર કેન્દ્ર માટેની અરજી

અરજદારે જિલ્લા કચેરી ખાતે રજૂ કરવાના આધારો:-

  • નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ

  • સંસ્થાની નોંધણીનો આધાર.

  • સૂચિત સ્થળની જગા માલિકીની કે ભાડાની હોવા બાબતનો આધાર.

  • સંસ્થાના બંધારણની નકલ.

  • સંસ્થાના પાછલા ત્રણ વર્ષના ઓડિટ કરાવેલ સરવૈયાં.

અરજી ઉપરની કાર્યવાહીની ટૂંક વિગતો :-

  • જિલ્લા નશાબંધી સત્તાધિકારીઓ દ્વારા સુચિત સંસ્કાર કેન્દ્રના સ્થળની મુલાકાત લઇ, જરૂરી તપાસ કરવામાં આવશે અને યોગ્ય જણાય તેવી માહિતી પણ માંગવામાં આવશે.

  • બાદ આવી અરજી કચેરીના યોગ્ય અભિપ્રાય સહિત નિયામક તરફ મોકલવામાં આવશે.

  • જે કચેરીએથી યોગ્ય નિર્ણય લેવાશે. જો અરજી અન્વયે હકારાત્મક નિર્ણય લેવામાં આવશે તો ગ્રાન્ટ ફાળવણી અર્થે હુકમ કરવામાં આવશે.

  • આવા હુકમના આધારે સંબંધિત જિલ્લા કચેરી જરૂરી બીલ બનાવી નાણાંની ચૂકવણી કરશે.

1

હાલ રાજ્યમાં કાર્યરત સંસ્કાર કેન્દ્રની યાદી અત્રે પ્રાપ્ય છે. વિશેષ માહિતી જિલ્લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.