નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

સંપર્ક

5/21/2022 9:11:55 PM

નિયામક, નશાબંધી અને આબકારી કચેરી,

”નશાબંધી ભવન” સેકટર-૧૦ બી,લોકાયુકત ભવન ની પાછળ, 

સેકટર-૨૧ પોલીસ સ્ટેશન ની સામે, ગાંધીનગર,ગુજરાત, 

ઇ-મેઇલ :  pne-gnr@gujarat.gov.in