નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

વિભાગ ઘ્વારા આપવામાં આવતી રાહતો/ પરમીટો

6/30/2022 5:00:13 PM
 

 

 

પ્રકરણ-૧૪      વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી રાહતો/પરમીટો

આ નિયમ સંગ્રહ નિયમ સંગ્રહ- ૧૨ ને આનુષાંગિક હોઇ માહિતી શુન્ય છે.