નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

તપાસણી શાખા

12/6/2021 11:08:21 PM

તપાસણી કાર્યક્રમ લેટર તથા પત્રક ૨૦૧૬-૧૭


તપાસણી પ્રકરણ ૧


તપાસણી પ્રકરણ ૨, ૩, ૪