હું શોધું છું

હોમ  |

ડી. એસ. પી. ૩ પરમિટ માટેની અરજીનો નમૂનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટ કબજામાં રાખી તેનો ઉપયોગ કરવા માટેની પરમિટ
  • અરજદારના વ્યવસાય સહિત તેનું નામ અને સરનામું ;

  • વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટનું નામ અને જે હેતુ માટે તેની જરૂરત હોય તે હેતુ ;

  • પ્રતિ માસ વાપરવા ધારેલ વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટનો જથ્‍થો, આવા વપરાશના કારણો સહિત ;

  • કોઇ શૈક્ષણિક, મ્યુનિસિપલ અથવા લોકલ બોર્ડ કે સરકારી સંસ્થાના વપરાશ માટે વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટની જરૂરત છે કે કેમ ?

  • જે જગાએ વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટનો સંગ્રહ અને વપરાશ કરવાનો હોય તે જગા ;

  • અધિનિયમ અને તે હેઠળ કરેલા નિયમો, વિનિયમો, આદેશોની જોગવાઇઓ અને જેના માટે અરજી કરેલ છે તે પરમિટની શરતોનું પોતે પાલન કરશે તે મતલબની અરજદાર દ્વારા સહી થયેલ લેખિત બાંહેધરી

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006