હું શોધું છું

હોમ  |

નોટીફાઇડ ડ્રગની પરમીટ
Rating :  Star Star Star Star Star   

  નોટિફાઇડ ડ્રગની પરમિટ માટેની અરજીનો નમૂનો
..............નોટિફાઇડ ડ્રગ કબજામાં રાખવા માટેની પરમિટની અરજી

પ્રતિ,

...............ના કલેકટર

  • અરજદારનું નામ અને સરનામું

  • અરજદારને જરૂરી હોય તે નોટિફાઇડ ડ્રગનો જથ્થો અને વર્ણન

  • નોટિફાઇડ ડ્રગનો સંગ્રહ કરવાનો છે તે સ્થળ

  • જે હેતુ માટે, નોટિફાઇડ ડ્રગની જરૂરત હોય તે હેતુ

  • જે મુદત માટે, પરમિટની જરૂરત હોય તે મુદત.

ઉપર ઉલ્લેખિત નોટિફાઇડ ડ્રગ કબજામાં રાખવા માટે પરમિટ કાઢી આપવા હું વિનંતી કરું છું.

 

હું મુંબઇ ઔષધ (નિયંત્રણ) અધિનયિમ, ૧૯૫૯ ની જોગવાઇઓ અને મુંબઇ ઔષધ (નિયંત્રણ) (ગુજરાત) નિયમો, ૧૯૬૧ વાંચેલ છે. હું સદર અધિનિયમની જોગવાઇઓ, તે હેઠળ કરેલા નિયમો અને આદેશો તથા મેં જેના માટે અરજી કરેલ છે તે પરમિટની શરતોનું પાલન કરવા, સંમત છું.

 

 

અરજદારની સહી.

તારીખ

સ્થળ

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006