નશાબંધી અને આબકારી ખાતું
http://www.prohibition-excise.gujarat.gov.in

એસ. પી. ૨ પરવાનો

6/30/2022 3:53:34 PM
 

સ્પિરિચ્યુઅસ પ્રીપરેશન (પોતાના દર્દીઓને) વિતરણ કરવા માટે રજિસ્‍ટર્ડ મેડિકલ પ્રેકિટશનર તથા હોસ્પિટલ અને ડિસ્પેન્સરીઝને આપવાનો પરવાનો. 

અરજદારે જિલ્લા કચેરી ખાતે રજૂ કરવાના આધારો :-

 • રૂ/. ૩ ની કોર્ટ ફી સ્ટેમ્પ સાથે નિયત નમૂનાનું અરજી ફોર્મ.
 • સંસ્થાની નોંધણીનો આધાર.
 • સંસ્થા હોય તો, તેમાં કોઇ તબીબને નિમણૂંક આપ્યાનો આધાર.
 • દવાખાના / ડિસ્પેન્સરી / હોસ્પિ‍ટલની જગાનો પુરાવો.
 • અરજદારના પદવી પ્રમાણપત્ર અને રજિસ્ટ્રેશન અને / અથવા (જરૂરી હોય તે કિસ્સામાં) રીન્યુઅલ સ્લિપની નકલ.

અરજી ઉપરની કાર્યવાહીની ટૂંક વિગતો -

 • રજૂ કરેલ માહિતીની ચકાસણી કરી, જરૂર જણાયેથી બીજી વિગતો માંગવામાં આવશે.
 • જેના આધારે અરજીનો યોગ્ય નિકાલ કરવામાં આવશે.

પરવાનો મંજૂર થયેથી અનુસરવાની મુખ્ય બાબતો.

 • પરવાનો મંજૂર થયેથી તેના માટે હાલ નીચેના દરે ફી ભરપાઇ કરવાની થશે.

વર્ષ અથવા તેના ભાગ માટે ફી

રૂ/. ૧,૦૦૦

 
 • આ ફી મુખ્ય સદર ૦૦૩૯ રાજય આબકારી ગૌણ સદર અને પેટા સદર, ૧૦૮(ચ) અફીણ, ગાંજો અને બીજા ઔષધો (૩) ફી ના સદરે ભરપાઇ કરવાની રહેશે.

ચલણનું ફોર્મ અચૂકપણે એક જ પાના ઉપર આગળ-પાછળ અને કુલ ચાર નકલોમાં પ્રિન્ટ કરી ઉપયોગમાં લેવા વિનંતી છે.

 • પરવાનાની મુદત પરવાના વર્ષ એટલે કે કોઇપણ નાણાકીય વર્ષના અંત (તા.૩૧ મી માર્ચ) સુધીની રહેશે. પરંતુ કોઇ રજિસ્‍ટર્ડ મેડિકલ પ્રેકિટશનરના કિસ્સામાં આવી મુદત મહત્તમ ત્રણ વર્ષ અને છેલ્લા વર્ષ માટે નાણાંકીય વર્ષના અંત   સુધીની રહેશે. જે મુદત પુરી થતા અગાઉ તેને ફરી તાજો કરાવવા, સમયસર સંબંધિત જિલ્લા કચેરીને અરજી કરવાની રહેશે.
 • પરવાના સિવાય સ્પિરીચ્યુઅસ પ્રીપરેશનની આયાત, નિકાસ, વેચાણ કરવાથી કે કબજામાં રાખવાથી મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ની કલમ ૬૫ હેઠળ પ્રથમ ગુના માટે છ માસની કેદ અને  રૂ/.૫૦૦ ના દંડની સજા થઇ શકે છે. બીજા, ત્રીજા વિગેરે ગુનામાં ઉત્તરોત્તર વધુ સજાની જોગવાઇ છે. 

1 પરવાનેદારોની યાદી સહિત આ પરવાના અંગે વિશેષ માહિતી જિલ્‍લા કચેરીનો સંપર્ક કરવાથી મળી શકશે.