હું શોધું છું

હોમ  |

જિલ્‍લા કચેરીઓની યાદી
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

નશાબંધી અને આબકારી કચેરીઓના અધિકારીઓના નામ અને સરનામાની વિગત

ક્રમ

અધિકારીનું  નામ/હોદ્દો

સરનામુ

ફોન નંબર

મોબાઈલ નં.

 

 

શ્રી આર.એસ.વસાવા

   ઈ/ચા અધિક્ષક

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી, વિક્ટોરીયા ગાર્ડન, લાલદરવાજા,  અમદાવાદ

૦૭૯-૨૫૫૦૩૯૧૯

 

 

૯૮૨૫૯૭૭૧૩૫

 

 

 

 

શ્રી એચ.પી.સીસોદીયા   ઈ/ચા અધિક્ષક

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી નર્મદા ભવન સી-બ્લોક,૩જે માળ જેલ રોડ, વડોદરા

૦૨૬૫-૨૪૨૩૬૯૦

૯૪૨૬૩૧૮૦૬૯

 

શ્રી એચ પી સીસોદીયા

ઈ/ચા અધિક્ષક

નશાબંધી અને આબકારી, જિલ્લાની કચેરી,બહુમાળી મકાન,  ભરૂચ

૦૨૬૪૨-૨૬૪૭૫૧

 

૯૪૨૬૩૧૮૦૬૯

 

 

શ્રી પી.એન.ચરખાવાલા         ઈ/ચા અધિક્ષક

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી સેવા સદન-૧ધરમપુર રોડ, ૬ઠ્ઠો માળ વલસાડ

૦૨૬૩૨-૨૪૨૨૪૭

૯૪૨૬૧૬૧૧૭૭

 

 

શ્રી પી.એન.ચરખાવાલા ઈ/ચા અધિક્ષક

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી બહુમાળી ભવન, એ-બ્લોક, ૭મો માળ નાનપુર, સુરત

૦૨૬૧-૨૪૬૨૨૮૦

૯૪૨૬૧૬૧૧૭૭

 

 

શ્રી આઈ.બી.સિદ્દી

અધિક્ષક

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી જુના ભાવનગરનો ઉતારો,

રાજકોટ

૦૨૮૧-૨૨૨૭૨૩૬

૯૪૨૭૬૨૯૦૦૮

 

શ્રી ડી.એસ.જયસ્વાલ

ઈ/ચા અધિક્ષક

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી બહુમાળી ભવન, જિલ્લા સેવા સદન, ભાવનગર

૦૨૭૮-૨૪૩૨૪૫૫

૯૮૨૪૬૬૧૩૫૭

 

 

 

 

 

શ્રી એસ.ડી.વસાવા      

 ઈ/ચા અધિક્ષક

 

 

 

 

 

 

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી લાલ ટાવર પાસે,મામલતદાર ઓફીસ સામે,  રાજપીપળા

 

 

 

 

 

૦૨૬૪૦-૨૨૪૭૩૩

 

 

 

 

 

 

 

 

૯૯૧૩૦૧૫૫૦૧

 

 

 

 

 

 

શ્રી.પી.એન.ચરખાવાલા અધિક્ષક

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી જુના થાણા બહુમાળી મકાન,એ-બ્લોક, નવસારી

૦૨૬૩૭-૨૩૩૧૪૩

૯૪૨૬૧૬૧૧૭૭

૧૦

 

શ્રી એસ.પી.વાઘેલા

 અધિક્ષક

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી બહુમાળી ભવન,એ-બ્લોક,પહેલા માળ, રૂમ નં.-૧૦૨,  સુરેદ્રનગર

૦૨૭૫૨-૨૮૪૧૦૩

૯૮૭૯૦૨૭૫૪૯

૧૧

 

 

શ્રી વી.જે.જાડેજા         અધિક્ષક

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી બહુમાળી ભવન,બીજો માળ,રૂમ નં. ૨૦૫-૨૦૬,   અમરેલી.

૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૯૬

૯૪૨૭૭૩૭૨૭૩

૧૨

 

 

શ્રી એસ.પી.વાઘેલા

  ઈ/ચા અધિક્ષક

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી બહુમાળી

 

ભવન,બ્લોક નં.૪૦૪, ૩જે માળ,  કચ્છ-ભુજ

૦૨૮૩૨-૨૨૧૮૫૫

૯૮૭૯૦૨૭૫૪૯

૧૩

 

 

શ્રી બલભદ્રસિહ જાડેજા

 અધિક્ષક

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી ઉપર કોટ નજીક,

જુનાગઢ.

૦૨૮૫-૨૬૨૩૩૩૩

૯૪૨૯૨૬૯૪૧૯

૧૪

 

 

 

 

શ્રી પી.આર.ગોહીલ     

   ઈ/ચા અધિક્ષક

 

 

 

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી બહુમાળી ભવન,જિલ્લા સેવા સદન , પોરબંદર.

 

૦૨૮૬-૨૨૨૨૨૦૮

 

 

 

૯૪૨૮૭૯૬૬૯૫

 

 

 

 

૧૫

 

 

શ્રી કે.એન.ભોજક

 અધિક્ષક

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી વખારીયા વાડ,ગાંધીરોડ,   હિંમતનગર.

૦૨૭૭૨-૨૪૬૨૪૭

૯૮૨૫૫૩૫૨૩૫

 

 

 

 

૧૬

 

 

 

શ્રી મિહિર સાકરીયા

 અધિક્ષક

 

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી બહુમાળી ભવન,બીજા માળે,લાલ બંગલા,  જામનગર

 

 

 

 

૦૨૮૮-૨૬૭૧૬૬૯

 

 

૭૬૦૦૨૦૪૨૬૪

૧૭

 

 

 

 

શ્રી એ.એમ.પરમાર

અધિક્ષક

 

 

 

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી જોરાવર પેલેસ,

સિંચાઈ ભવનની સામે,પાલનપુર

બનાશકાંઠા.

 

 

૦૨૭૪૨-૨૫૪૩૧૫

 

 

 

 

૯૪૨૬૩૬૫૪૦૨

 

 

 

 

૧૮

 

શ્રીમતી શ્રુતિબેન દવે

 અધિક્ષક

 

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી બહુમાળી ભવન, જિલ્લા સેવા સદન, પાટણ

૦૨૭૬૬-૨૨૪૯૩૫

૯૯૯૮૮૫૫૦૫૫

૧૯

 

શ્રીમતી અમીતાબેન  પટેલ  

અધિક્ષક

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી જૂની મામલતદાર કચેરી, સ્ટેશન રોડ, નડીયાદ

૦૨૬૮-૨૫૬૬૪૪૩

૯૮૯૮૪૪૧૦૦૭

૨૦

 

શ્રી એચ.પી.સીસોદીયા અધિક્ષક

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી

જૂની કલેક્ટર કચેરી કમ્પાઉન્ડ, સર્કિટ હાઉસની બાજુમાં,         ડૉ. કુરિયન એન્કલેવ રોડ,

આંણદ

૦૨૬૯૨-૨૫૩૭૦૪

૯૪૨૬૩૧૮૦૬૯

૨૧

 

શ્રી એસ.પી.ભગોરા

 ઈ/ચા અધિક્ષક

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી જિલ્લા સેવા સદન બિલ્ડિગ,બહુમાળી મકાન, ત્રીજો માળ,    ગોધરા

૦૨૬૭૨-૨૪૦૯૭૮

૯૪૨૭૫૪૮૪૬૩

૨૨

 

 

શ્રી એસ.પી.ભગોરા

ઈ/ચા અધિક્ષક

 

, નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી વહોરા સોસાયટી સામે,પ્રાંત ઓફીસની બાજુમાં, દાહોદ.  

૦૨૬૭૩-૨૨૦૪૭૨

૯૪૨૭૫૪૮૪૬૩

૨૩

 

 

શ્રી. એસ.આર.વસાવા અધિક્ષક

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી રાજમહેલ,૨જો માળ,

મહેસાણા

૦૨૭૬૨-૨૨૧૫૨૭

૯૮૭૯૩૯૯૬૬૯

૨૪

 

 

શ્રી ડી.ડી.ગોહીલ

અધિક્ષક

 

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી કલેકટર કચેરી સામે, ડાંગ

-

૯૪૨૬૮૮૯૬૨૫

૨૫

 

 

 

શ્રી આર.એસ.વસાવા

અધિક્ષક

 

 

નશાબંધી અને આબકારી, લોકાયુક્ત ભવનની પાછળ, સેકટર-૧૦બી ગાંધીનગર

૦૭૯-૨૩૨-૫૭૯૯૨

૯૮૨૫૯૭૭૧૩૫

૨૬

 

શ્રી એન.આર.પટેલ         ઈ/ચા અધિક્ષક

 

નશાબંધી અને આબકારી અધિક્ષકની કચેરી બ્લોક નં.૩,બીજો માળ, પાનવાડી, વ્યારા, જિ.તાપી

૦૨૬૨૬-૨૨૨૦૨૩

૯૪૨૯૨૬૮૯૩૯

 

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 29-11-2018