હું શોધું છું

હોમ  |   પરવાના - પરમિટ  |   પ્રતિબંધિત પદાર્થ  |   નીરો  |
નીરો
Arrow એન. પી
     યોગ્ય તબીબી ભલામણ હેઠળ ઘરે નીરો પીવા માટેની પરમિટ.....
Arrow એન. ૩ પરવાનો
     જગા ઉપર પીવા માટે નીરાના છૂટક વેચાણનો પરવાનો.....
Arrow એન. ૪ પરવાનો
     નીરાનું વેચાણ કરતાં પરવાનેદારોને તે પૂરો પાડવા માટે નીરાના ઝાડ છેદવા અને નીરો કાઢવા માટેનો પરવાનો.....

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 21-12-2015