હું શોધું છું

હોમ  |

   વહીવટી માળખું
  નિયામક
  નાયબ નિયામક (એક્સાઈઝ)
  અધિક્ષક (અમદાવાદ)
  ઇ/ચા જિલ્લા અધિક્ષક (મહેસાણા)
  અધિક્ષક (બનાસકાંઠા)
  અધિક્ષક (નડીયાદ)
  જિલ્લા અધિક્ષક (સાબરકાંઠા)
  અધિક્ષક (પાટણ)
  ઈ/ચા અધિક્ષક (ગોધરા)
  અધિક્ષક (દાહોદ)
  ઈ/ચા અધિક્ષક (આણંદ)
  ઈ/ચા અધિક્ષક (સુરત)
  જિલ્લા અધીક્ષક (વલસાડ )
  ઈ/ચા અધિક્ષક (ભરૂચ)
  ઈ/ચા અધિક્ષક (વડોદરા)
  અધિક્ષક (નવસારી)
  અધિક્ષક (નર્મદા)
  ઇ/ચા જિલ્લા અધિક્ષક (રાજકોટ)
  અધિક્ષક (ભાવનગર)
  ઇ/ચા અધિક્ષક (જામનગર)
  ઇ/ચા જિલ્લા અધિક્ષક (સુરેન્દ્રનગર)
  ઇ/ચા. અધિક્ષક (કચ્છ-ભુજ)
  અધિક્ષક (જુનાગઢ)
  ઇ/ચા અધિક્ષક (અમરેલી)
  ઈ/ચા અધિક્ષક (પોરબંદર)
  જિલ્લા અધિક્ષક (ગાંધીનગર)
  ઇ/ચા. અધિક્ષક (ડાંગ)
  અધિક્ષક (તાપી)
  ઇ/ચા નાયબ નિયામક વહીવટી
  ઇ/ચા હિસાબી અધિકારી
  મદદનીશ નિયામક (એક્સાઈસ)
  મદદનીશ નિયામક (જનરલ)
  કાયદા અધિકારી

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 17-03-2022