હું શોધું છું

હોમ  |

આબકારી જકાતના પ્રવર્તમાન દરો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

Rates of Excise Duty under M & T.P. Act, 1955 and  Rules, 1956

 

Item No.

Description of dutiable goods

Rate of duty upto 26/2/2010

Rate of duty from  17/3/201

2

3

4

5

1

Allopathic Medicinal Preparations:

(i) Medicinal preparations containing alcohol which are not capable of being consumed as ordinary alcoholic beverages

Sixteen per cent ad valorem

12.5 percent ad valorem

(a) Patent or proprietary medicines

Sixteen per cent ad valorem

12.5 percent ad valorem

(b) Others

 

Sixteen per cent ad valorem

12.5 percent ad valorem

(ii) Medicinal preparations containing alcohol which are capable of being consumed as ordinary alcoholic beverages

Sixteen per cent ad valorem

12.5 percent ad valorem

(a)   Medicinal preparations which contain known active ingredients in therapeutic quantities.

 

Sixteen per cent ad valorem

12.5 percent ad valorem

(b)  Others

 

 

Sixteen per cent ad valorem

12.5 percent ad valorem

(iii)  Medicinal preparations not containing alcohol but containing narcotic drug or narcotic

Sixteen per cent ad valorem

12.5 percent ad valorem

2

Medicinal preparations in ayurvedic, Unani or other indigenous systems of medicine,

 

 

(i)

Medicinal preparations containing self-generated alcohol which are not capable of being consumed as ordinary alcoholic beverages

Nil

Nil

(ii)

 Medicinal preparations containing self-generated alcohol which are  capable of being consumed as ordinary alcoholic beverages

Four  per cent ad valorem

Four  per cent ad valorem

(iii)

All other containing alcohol which are prepared by distillation or to which alcohol has been added.

Six  per cent ad

valorem

 

Six per cent ad

valorem

 

(iv)

Medicinal preparations not containing alcohol but containing narcotic drug or narcotic.

Sixteen percent

ad valorem

 

12.5 percent ad valorem

 

3

Homoeopathic preparations containing alcohol

Rupees Twenty per liter of pure alcohol content

Rupees Twenty per liter of pure alcohol content

4

Toilet preparations containing alcohol or narcotic drug or narcotic

16% on MRP after abatement of 40% (Forty percent) advalorem

12.5% on MRP after abatement of 35% (Thirty five percent)  ad valorem

 

 

 

Rates of abatement ( from the retail sale price for determination of  assessable value)

 

Sr.

No.

Item No.

Description of dutiable goods

Abatement up to 26/2/2010

Abatement from 27/2/2010

 

1

2

3

4

5

 

5

4

Toilet preparations containing alcohol or narcotic drug or narcotic

Forty per cent

ad valorem

Thirty  five per cent

ad valorem

 

               

  

 

૨.વિદેશી દારૂ ઉપર સિવિલિયન પરવાનેદારો માટે નીચેના દરે હાલ આબકારી જકાત વસુલ લેવાય છે.

વિદેશી દારૂનો પ્રકાર

આ.જ. 

હેરફેર ફી

એસેસમન્‍ટ ફી

સ્‍પીરીટ       

રૂ.૧૦૦/- પ્રતિ પ્રુફ લી.

રૂ. ૨/-

રૂ. ૪૫/-

વાઇન (૧૭% થી વધુ સ્‍ટ્રેન્‍થના કિસ્‍સામાં)

રૂ.૧૦૦/- પ્રતિ પ્રુફ લી.

રૂ. ૧/-

રૂ. ૧૫/-

વાઇન (૧૭% થી ઓછી સ્‍ટ્રેન્‍થના કિસ્‍સામાં)

રૂ.૨૫/- પ્રતિ બલ્ક લી.

રૂ. ૧/-

રૂ.૧૫/-

બિયર

રૂ.૨૫/- પ્રતિ પ્રુફ લી.

રૂ. ૦.૫૦

રૂ. ૫/-

એફ.એલ.-૧ પરવાના હેઠળ બહારના રાજ્યમાંથી આયાત થતા વિ.દા.ના જથ્થા ઉપર આબકારી જકાત અને હેરફેર ફી ભરવાની થાય છે જ્યારે એફ.એલ.૨ પરવાના હેઠળ વેચાણ કરવામાં આવતાં વિદેશી દારૂના જથ્‍થા ઉપર સ્‍પેશ્યલ ફી(એસેસમેન્‍ટ ફી) ભરપાઇ કરવાની થાય છે.

 

 

૩. વિદેશી દારૂ ઉપર સંરક્ષણ દળોના પરવાનેદારો માટે ઉપર મુજબના દરે હાલ  આબકારી જકાત વસુલ લેવાય છે.

આમ ઉપર મુજબના જણાવેલ દરોએ જુદા જુદા પ્રકારના વિદેશી દારુના વેચાણ પર આબકારી જકાત, એસેસમેન્‍ટ ફી તથા હેરફેર ફી રાજ્યની વાઇનશોપ પરથી તથાસી.એસ.ડી. પરથી વસુલ લેવાય છે.

 

વિદેશી દારૂનો પ્રકાર

આબકારી જકાત

હેરફેર ફી પ્રતિ બલ્‍ક લી.

એસેસમન્‍ટ ફી પ્રતિ બલ્‍ક લી.

સ્‍પીરીટ  (રમ સિવાય)

રૂ.૭૫/- પ્રતિ પ્રુફ લી.

રૂ.૨/-

રૂ. ૨૦/-

રમ     

રૂ.૨૫/- પ્રતિ પ્રુફ લી.

રૂ.૨/-

રૂ. ૨૦/-

વાઇન (૧૭% ઉપર સ્‍ટ્રેન્‍થના કિસ્‍સામાં)

રૂ.૭૫/- પ્રતિ પ્રુફ લી.

રૂ.૧/-

રૂ.૫/-

વાઇન (૧૭% સ્‍ટ્રેન્‍થથી નીચેના કિસ્‍સામાં)

રૂ.૧૦/- પ્રતિ બલ્ક લી.

રૂ.૧/-

રૂ.૫/-

બિયર

રૂ.૧૦/- પ્રતિ પ્રુફ લી.

રૂ.૦.૫

રૂ.૧/-

  ૪.રેકટીફાઇડ સ્‍પિરિટ/એબ્‍સોલ્‍યુટ આલ્‍કોહોલ ઉપર હાઇ નીચે જણાવેલ દરે આબકારી જકાત તથા અન્‍ય ફી વસૂલ લેવામાં આવે છે.

નોંધઃ- ડીસ્‍ટલરી પરવાના હેઠળ ઉત્‍પાદન કરી વેચાણ કરવામાં આવતા રેકટીફાઇડસ્‍પિરિટ/એબ્‍સોલ્‍યુટ આલ્‍કોહોલના જથ્‍થા ઉપર આ દરથી આબકારી જકાત,ટ્રાન્‍સપોર્ટ ફી અને સ્‍પેશ્‍યલ ફી વસૂલ કરવામાં આવે છે.

 

આબકારી જકાત

ટ્રાન્‍સપોર્ટ ડી

સ્‍પેશ્‍યલ ફી

રૂ.૧૦૦/- પ્રતિ પ્રૂફ લિટર

રૂ.૧/- પ્રતિ બલ્‍ક લિટર ••

રૂ.૧/- પ્રતિ બલ્‍ક લિટર •••

• પીએલ લંડન પ્રૂફ લિટરના કસ વાળા સ્‍પિરિટના લિટર

•• બી.એલ ૧૦૦૦ મિલિલિટર

૫) ભાંગ-ગાંજો અફીણ,પોષડોડવા ઉપર હાલ નીચેના દરે આબકારી જકાત વસૂલ        લેવામાં         આવે   છે.

નોંધઃ- પોપી-૨ પરવાના અને પોપી-૨એએ પરવાના હેઠળ રાજયમાં આયાત થતા પોષડોડોવાના જથ્‍થા ઉપર નીચે જણાવેલ દરથી આબકારી જકાત વસૂલ કરવામાં આવે         છે.અફીણ,ભાંગ,ગાંજાના કિસ્‍સામાં જો એલ.૧ પરવાના હેઠળ આ પદાર્થોના જકાતપાત્ર માલના ઉત્‍પાદનમાં ઉપયોગ થતો હોય તો આબકારી જકાત ભરપાઇ કરવાની રહેશે નહિ.

 

અ.નં

આબકારી જકાતપાત્ર ચીજવસ્‍તુનું નામ

પ્રતિ કિલોગ્રામ જકાતના દર (રૂ.મા)

ભાંગ

૬૦/-

ગાંજો

૨૧૦/-

અફીણ(પોષડોડવા)

૪૫૦/-

પોષડોડવા

૩/-

 

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 25-05-2016