હું શોધું છું

હોમ  |

એરીયા મેડિકલ બૉર્ડ
Rating :  Star Star Star Star Star   

સ્વાસ્થ્ય પરમિટના અરજી ફોર્મ ઉપર ભલામણ કરી શકનાર સત્તાધિકારીની યાદી અને તેમના કાર્યક્ષેત્ર.
 

એરિયા મેડીકલ બોર્ડની રચના કરવા બાબત
 
 
                                                          
અ.નં
એરીયા મેડીકલ બોર્ડના સભ્‍ય
 જે જગ્‍યાએ બોર્ડ બેસે છે તે જગ્‍યા
જે વિસ્‍તાર માટે બોર્ડની રચના કરવામાં આવેલ છે તે વિસ્‍તાર
અમદાવાદ જિલ્‍લો
 
 
 
 
 
 
 
(૧) સિવિલ સર્જન, હેડ કવાર્ટસ, અમદાવાદ
(૧) નવી સિવિલ હોસ્‍પિટલ, અમદાવાદ
 
 
 
 
 
 
અમદાવાદ જિલ્‍લો
(૨) સિવિલ સર્જન, સિવિલ હોસ્‍પિટલ, સોલા
(૨) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, સોલા
(૩) મેડીકલ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ          અમદાવાદ
(૩) નવી સિવિલ હોસ્‍પિટલ, અમદાવાદ
 
(૪)ડીન બી.જે.મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ
(૪) બી.જે.મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ
(૫) કૂલ ટાઇમ પ્રોફેસર ઓફ મેડીસિન
  બી.જે.મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ
(૫) બી.જે.મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ
 
(૬) કૂલ ટાઇમ પ્રોફેસર ઓફ સર્જરી
  બી.જે.મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ
(૬) બી.જે.મેડીકલ કોલેજ, અમદાવાદ
અમરેલી જિલ્‍લો
 
 
 
(૧) સિવિસ સર્જન એન્‍ડ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ, અમરેલી
(૧) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, અમરેલી
 
 
 
 
અમરેલી જિલ્‍લો
(૨) સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ, લાઠી
(૨) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, લાઠી
(૩) સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ખાંભા
(૨) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ખાંભા
(૪) સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ, સાવરકુંડલા
(૨) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, સાવરકુંડલા
પાલનપુર જિલ્‍લો
 
 
 
(૧) સિવિલ સર્જન એન્‍ડ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ, પાલનપુર
(૧) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, પાલનપુર
 
 
 
પાલનપુર જિલ્‍લો
(૨) ફુલટાઇમ ફીઝીશિયન સિવિલ    હોસ્‍પિટલ પાલનપુર
(૨) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, પાલનપુર
(૩) સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ,ડીસા
(૧) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ડીસા
ભરૂચ જિલ્‍લો
 
 
(૧) સિવિલ સર્જન એન્‍ડ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ભરૂચ
(૧) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ભરૂચ
 
 
 
 
ભરૂચ જિલ્‍લો
(૨) ફુલટાઇમ ફીઝીશિયન સિવિલ    હોસ્‍પિટલ ભરૂચ
(૨) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ભરૂચ
ભાવનગર જિલ્‍લો
 
 
(૧) સિવિલ સર્જન એન્‍ડ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ભાવનગર
(૧) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ભાવનગર
 
 
 
 
ભાવનગર જિલ્‍લો
 
(૨) ફુલટાઇમ ફીઝીશિયન સિવિલ    હોસ્‍પિટલ ભાવનગર
(૨) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ભાવનગર
ડાંગ જિલ્‍લો
 
(૧) સિવિલ સર્જન એન્‍ડ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ડાંગ
(૧) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ડાંગ
 
 
 
ડાંગ જિલ્‍લો
ગાંધીનગર જિલ્‍લો
 
 
(૧) સિવિલ સર્જન એન્‍ડ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ગાંધીનગર
(૧) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ગાંધીનગર
 
 
 
 
ગાંધીનગર જિલ્‍લો
(૨) ફુલટાઇમ ફીઝીશિયન સિવિલ    હોસ્‍પિટલ ગાંધીનગર
(૨) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ગાંધીનગર
જામનગર જિલ્‍લો
 
 
 
(૧) મેડીકલ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ,ઇરવીન ગ્રૃપ હોસ્‍પિટલ, જામનગર
(૧) ઇરવીન ગૃપ હોસ્‍પિટલ જામનગર
 
 
 
 
 
જામનગર જિલ્‍લો
(૨) ડીન, એમ.પી.શાહ મેડીકલ કોલેજ, જામનગર
(૨) એમ.પી.શાહ મેડીકલ કોલેજ જામનગર
(૩) પ્રોફેસર ઓફ મેડીસિન, ઇરવીન ગ્રૃપ હોસ્‍પિટલ, જામનગર
(૩) ઇરવીન ગૃપ હોસ્‍પિટલ, જામનગર
 
જુનાગઢ જિલ્‍લો
 
 
 
(૧) સિવિલ સર્જન એન્‍ડ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ, જુનાગઢ
(૧) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, જુનાગઢ
 
 
 
 
 જુનાગઢ જિલ્‍લો
(૨) ફુલટાઇમ ફીઝીશિયન સિવિલ    હોસ્‍પિટલ, જુનાગઢ
(૨) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, જુનાગઢ
કચ્‍છ જિલ્‍લો
 
 
 
 
૧૦
 
 
 
 
(૧) સિવિલ સર્જન એન્‍ડ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ભુજ
(૧) સિવિલ હોસ્‍પિટલ ભુજ
 
 
 
 
કચ્‍છ જિલ્‍લો
(૨) ફુલટાઇમ ફીઝીશિયન સિવિલ    હોસ્‍પિટલ, ભુજ
(૨) સિવિલ હોસ્‍પિટલ ભુજ
 
(૩)મેડીકલ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ, શ્રી રામબાગ ગવર્નમેન્‍ટ હોસ્‍પિટલ, ગાંધીઘામ
(૩) શ્રી રામબાગ ગવર્નમેન્‍ટ હોસ્‍પિટલ, ગાંધીઘામ
ખેડા જિલ્‍લો
 
 
 
 
 
૧૧
(૧) સિવિલ સર્જન એન્‍ડ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ખેડા
(૧) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ખેડા
 
 
 
 
 
 
 
ખેડા જિલ્‍લો
(૨) ફુલટાઇમ ફીઝીશિયન સિવિલ    હોસ્‍પિટલ, ખેડા
(૨) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ખેડા
 
 
(૩) સિવિલ સર્જન એન્‍ડ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ    હોસ્‍પિટલ, નડિયાદ
(૩) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, નડિયાદ
 
 
(૪) ફુલટાઇમ ફીઝીશિયન સિવિલ    હોસ્‍પિટલ, નડિયાદ
(૪) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, નડિયાદ
મહેસાણા જિલ્‍લો
 
 
 
૧૨
(૧) સિવિલ સર્જન એન્‍ડ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ, મહેસાણા
(૧) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, મહેસાણા
 
 
 
 
મહેસાણા જિલ્‍લો
(૨) ફુલટાઇમ ફીઝીશિયન સિવિલ    હોસ્‍પિટલ, મહેસાણા
 
(૨) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, મહેસાણા
પંચમહાલ જિલ્‍લો
 
 
 
૧૩
(૧) સિવિલ સર્જન એન્‍ડ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ગોધરા
(૧) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ગોધરા
 
 
 
 
 
પંચમહાલ જિલ્‍લો
(૨) ફુલટાઇમ ફીઝીશિયન સિવિલ    હોસ્‍પિટલ, ગોધરા
 
(૨) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, ગોધરા
 
રાજકોટ જિલ્‍લો
 
 
 
 
 
૧૪
(૧) સિવિલ સર્જન એન્‍ડ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ, રાજકોટ
 
(૧) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, રાજકોટ
 
 
 
 
 
 
 
રાજકોટ જિલ્‍લો
(૨) ફુલટાઇમ ફીઝીશિયન સિવિલ    હોસ્‍પિટલ, રાજકોટ
(૨) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, રાજકોટ
 
(૩) સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ ગવર્નમેન્‍ટ હોસ્‍પિટલ, ગોંડલ
(૩) ગવર્નમેન્‍ટ હોસ્‍પિટલ, ગોંડલ
 
(૪) સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ ગવર્નમેન્‍ટ હોસ્‍પિટલ મોરબી
(૪) ગવર્નમેન્‍ટ હોસ્‍પિટલ, મોરબી
 
સાબરકાંઠા જિલ્‍લો
૧૫
(૧) સિવિલ સર્જન એન્‍ડ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ, હિંમતનગર
(૧) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, હિંમતનગર
 
સાબરકાંઠા જિલ્‍લો
(૨) ફુલટાઇમ ફીઝીશિયન સિવિલ    હોસ્‍પિટલ, રાજકોટ
(૨) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, હિંમતનગર
 
 
સુરત જિલ્‍લો
 
 
 
 
૧૬
(૧) સિવિલ સર્જન, જુની સિવિલ હોસ્‍પિટલ, સુરત
(૧) જુની સિવિલ હોસ્‍પિટલ, સુરત
 
 
 
 
 
 
સુરત જિલ્‍લો
(૨) મેડીકલ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ નવી સિવિલ હોસ્‍પિટલ,સુરત
(૨) નવી સિવિલ હોસ્‍પિટલ, સુરત
 
 
 
(૩) ડીન, ગર્વનમેન્‍ટ મેડીકલ કોલેજ,સુરત
(૩) ગર્વનમેન્‍ટ મેડીકલ કોલેજ,સુરત
 
(૪) પ્રોફેસર ઓફ મેડીસિન મેડીકલ કોલેજ,સુરત
(૪) મેડીકલ કોલેજ,સુરત
સુરેન્‍દ્રનગર જિલ્‍લો
 
 
 
૧૭
(૧)સિવિલ સર્જન એન્‍ડ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ, સુરેન્‍દ્રનગર
(૧) મહાત્‍મા ગાંધી સ્‍મારક ગર્વનમેન્‍ટ હોસ્‍પિટલ,સુરેન્‍દ્રનગર
સુરેન્‍દ્રનગર જિલ્‍લો
(૨) સિવિલ સર્જન એન્‍ડ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ, લીમંડી
 (૨) સિવિલ સર્જન એન્‍ડ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ, લીમડી
(૩) સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ ગર્વનમેન્‍ટ હોસ્‍પિટલ, ધ્રાંગધા
(૩) ગર્વનમેન્‍ટ હોસ્‍પિટલ, ધ્રાંગધા
વડોદરા જિલ્‍લો
૧૮
(૧) સિવિલ સર્જન, સિવિલ હોસ્‍પિટલ, વડોદરા
(૧) જમનાબાઇ હોસ્‍પિટલ, વડોદરા
 
 
 
 
 
વડોદરા જિલ્‍લો
(૨) મેડીકલ સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ,સયાજી હોસ્‍પિટલ,વડોદરા
(૨) સયાજી હોસ્‍પિટલ,વડોદરા
 
 
(૩)ડીન,ગર્વનમેન્‍ટ મેડીકલ કોલેજ,વડોદરા
(૩) ગર્વનમેન્‍ટ મેડીકલ કોલેજ,વડોદરા
વલસાડ જિલ્‍લો
૧૯
(૧) સિવિલ સર્જન, સિવિલ હોસ્‍પિટલ, વલસાડ
(૧) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, વલસાડ
વલસાડ જિલ્‍લો
નર્મદા જિલ્‍લો
૨૦
(૧) સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ ગર્વનમેન્‍ટ હોસ્‍પિટલ,રાજપીપળા
(૧) ગર્વનમેન્‍ટ હોસ્‍પિટલ,રાજપીપળા
નર્મદા જિલ્‍લો
પોરબંદર જિલ્‍લો
 
 
૨૧
(૧) સિવિલ સર્જન અને સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટ  સિવિલ હોસ્‍પિટલ, પોરબંદર
(૧) સીવિલ હોસ્‍પિટલ,પોરબંદર
 
 
 
 
પોરબંદર જિલ્‍લો
(૨) ફુલટાઇમ ફીઝીશિયન સિવિલ    હોસ્‍પિટલ,પોરબંદર
(૨) સિવિલ    હોસ્‍પિટલ પોરબંદર
આણંદ જિલ્‍લો
૨૨
(૧) ચીફ મેડીકલ ઓફીસર કમ સિવિલ સર્જન, પેટલાદ
 
(૧) સિવિલ હોસ્‍પિટલ,પેટલાદ
 
 
 
 
આણંદ જિલ્‍લો
(૨) સીનીયર મોસ્‍ટ ફીઝીશીયન સિવિલ હોસ્‍પિટલ, પેટલાદ
(૨) સિવિલ હોસ્‍પિટલ,પેટલાદ
પાટણ જિલ્‍લો
૨૩
(૧) સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટશ્રી,  સિવિલ હોસ્‍પિટલ,પાટણ
(૧) સિવિલ હોસ્‍પિટલ પાટણ
પાટણ જિલ્‍લો
દાહોદ જિલ્‍લો
૨૪
(૧) સુપ્રિન્‍ટેન્‍ડેન્‍ટશ્રી, કોટેજ હોસ્‍પિટલ,દાહોદ
(૧) કોટેજ હોસ્‍પિટલ,દાહોદ
દાહોદ જિલ્‍લો
વ્‍યારા તાપી જિલ્‍લો
 
 
૨૫
(૧) સિવિલ સર્જન સિવિલ હોસ્‍પિટલ તાપી (વ્‍યારા)
(૧) સિવિલ હોસ્‍પિટલ,વ્‍યારા
 
 
 
 
વ્‍યારા તાપી જિલ્‍લો
(૨) સીનીયર મોસ્‍ટ સિવિલ હોસ્‍પિટલ તાપી (વ્‍યારા)
(૨) સિવિલ હોસ્‍પિટલ,વ્‍યારા
નવસારી જિલ્‍લો
૨૬
(૧) સિવિલ સર્જન, સિવિલ હોસ્‍પિટલ નવસારી
(૧) સિવિલ હોસ્‍પિટલ, નવસારી
 
 
 
 
નવસારી જિલ્‍લો
(૨) ફુલટાઇમ ફીઝીશિયન સિવિલ    હોસ્‍પિટલ,
(૨)સિવિલ હોસ્‍પિટલ, નવસારી
 
 
 
 
નોંધઃ- સરકારશ્રીના ગૃહ વિભાગના તા.૨૪/૦૧/૨૦૧૨ના જાહેરનામા ક્રમાંકઃGG/ 04/2012/VDR/2006/E-1 ના આધારે છેલ્‍લા સુધારાઓ સાથે જાહેર પ્રજાના લોકઉપયોગ માટે પ્રસ્‍તૃત કરવામાં આવ્‍યું.
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 12-07-2012