હું શોધું છું

હોમ  |

આંકડાકીય માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

   
 નિયામકશ્રી નશાબંધી અને આબકારી, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ.  
   ખર્ચની વિગત                                 (રૂપિયા હજારમાં)  
અ.નં. વિગતવાર સદર ખર્ચ ૨૦૧૦-૧૧ ખર્ચ ૨૦૧૧-૧૨ ખર્ચ ૨૦૧૨-૧૩ ખર્ચ ૨૦૧૩-૧૪ ખર્ચ ૨૦૧૪-૧૫  ડિસેમ્બર  સુધીનો ખર્ચ ૨૦૧૫-૧૬
  મુખ્‍ય સદર ૨૦૩૯ માંગણી નં.૪૫ રાજય આબકારી (આયોજન બહાર)
કમિશ્રર કચેરી ૧૪૯૦૦ ૧૫૩૭૫ ૧૫૨૪૬ ૧૫૫૩૯ ૧૭૬૨૬ ૧૨૪૪૧
જીલ્‍લા કચેરીઓ  ૮૨૧૯૧ ૮૭૯૬૪ ૯૫૦૯૫ ૧૦૪૫૮૩ ૧૧૦૪૫૫ ૭૮૨૨૬
કમિશન દુકાનો ૬૪૦ ૭૨૯ ૯૦૦ ૧૦૧૪ ૧૩૬૧ ૯૯૦
અફીણની ખરીદી
  કુલ ૯૭૭૩૧ ૧૦૪૦૭૧ ૧૧૧૨૪૧ ૧૨૧૧૩૬ ૧૨૯૪૪૨ ૯૧૬૫૯
મુખ્‍ય સદર ૨૦૩૯ માંગણી નં.૪૫ રાજય આબકારી (આયોજન)
ત્રણ નવી જીલ્‍લા કચેરીઓ  ૩૧૪૪ ૩૧૭૨ ૨૪૮૨ ૨૬૫૨ ૨૮૫૨ ૨૩૬૭
કોમ્‍પયુટર ઓપરેટર ૧૬૨ ૧૮૧ ૧૬૪ ૯૨૫ ૨૦૫૫ ૭૮૫
  કુલ ૩૩૦૬ ૩૩૫૩ ૨૬૪૬ ૩૫૭૭ ૪૯૦૭ ૩૧૫૧
મુખ્‍ય સદર ૨૨૩૫ માંગણી નં.૪૬ સમાજ સુરક્ષા અને કલ્‍યાણ (આયોજન બહાર)
એસ.સી.ડબલ્‍યુ-૩૦ (આ.બ.) ૧૦૩૩૬ ૧૦૫૦૨ ૧૨૨૦૮ ૧૨૩૫૭ ૧૧૯૮૨ ૭૯૫૧
એસ.સી.ડબલ્‍યુ-૨૮ (આ.બ.) ૭૨ ૪૫ ૪૬ ૪૫
  કુલ ૧૦૪૦૮ ૧૦૫૪૭ ૧૨૨૫૪ ૧૨૪૦૨ ૧૧૯૮૨ ૭૯૫૧
મુખ્‍ય સદર ૨૨૩૫ માંગણી નં.૪૬ સમાજ સુરક્ષા અને કલ્‍યાણ (આયોજન)
એસ.સી.ડબલ્‍યુ-૩૦ આયોજન ૭૦૦૦ ૭૯૬૬ ૨૨૬૧૮ ૨૦૧૫૨ ૧૫૪૭૦ ૪૨૭૬
એસ.સી.ડબલ્‍યુ-૨૮ આયોજન ૭૪૦ ૮૪૯ ૧૩૫૬ ૬૫૩ ૩૪૩ ૬૯
એસ.સી.ડબલ્‍યુ-૨૯ આયોજન ૨૪૨૮ ૩૯૯૦ ૫૩૩૦ ૫૭૩૨ ૩૧૨૦ ૮૧૯
એસ.સી.ડબલ્‍યુ-૫૦ આયોજન ૭૩૬ ૯૬૨ ૫૬૩૭ ૩૮૮૨ ૨૫૫૨ ૨૯૬
  કુલ ૧૦૯૦૪ ૧૩૭૬૭ ૩૪૯૪૧ ૩૦૪૧૯ ૨૧૪૮૫ ૫૪૬૦
               
 નિયામકશ્રી નશાબંધી અને આબકારી, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ.
   ખર્ચની વિગત                                 (રૂપિયા હજારમાં)
અ.નં. વિગતવાર સદર જોગવાઇ ૨૦૧૨-૧૩ ખર્ચ ૨૦૧૨-૧૩ જોગવાઇ ૨૦૧૩-૧૪ ખર્ચ ૨૦૧૩-૧૪ જોગવાઇ ૨૦૧૪-૧૫ ખર્ચ ૨૦૧૪-૧૫
     
મુખ્‍ય સદર ૨૨૩૫ માંગણી નં.૪૬ સમાજ સુરક્ષા અને કલ્‍યાણ (આયોજન)    
એસ.સી.ડબલ્‍યુ-૩૦ આયોજન ૨૪૩૯૦ ૭૯૬૬ ૨૯૪૫૫ ૨૨૬૧૮ ૨૯૪૫૫ ૨૦૧૫૨
એસ.સી.ડબલ્‍યુ-૨૮ આયોજન ૪૨૦૦ ૮૪૯ ૩૫૦૦ ૧૩૫૬ ૨૦૦૦ ૬૫૩
એસ.સી.ડબલ્‍યુ-૨૯ આયોજન ૫૬૦૦ ૩૯૯૦ ૬૬૦૦ ૫૩૩૦ ૯૬૦૦ ૫૭૩૨
  કુલ ૩૪૧૯૦ ૧૨૮૦૫ ૩૯૫૫૫ ૨૯૩૦૪ ૪૧૦૫૫ ૨૬૫૩૭

 

પ્રચાર-પ્રસાર આકડાકીય વિગતો દરેક જિલ્લા મુજબ વિગતવાર

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 20-05-2016