હું શોધું છું

હોમ  |   પરવાના - પરમિટ  |   પ્રતિબંધિત પદાર્થ  |   રેક્ટિફાઇડ સ્પિરિટ  |
રેક્ટિફાઇડ સ્પિરિટ
Arrow આર. એસ. ૧ પરવાનો
     રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનરે માસિક મહત્તમ એક બોટલ રેક્ટિફાઇડ સ્પિરિટ/એબ્સોલ્યુટ આલ્કોહોલ વૈદકીય હેતુ સારુ વાપરવાનો પરવાનો.....
Arrow આર. એસ. ૨ પરવાનો
     ઔદ્યોગિક, વૈદકીય, વૈજ્ઞાનિક વિગેરે જેવા હેતુઓ માટે રેકટીફાઇડ સ્પિરીટ / એબ્સોલ્યુટ આલ્કોહોલ વાપરવાનો પરવાનો.....
Arrow આર. એસ. ૬ પરવાનો
     રેક્ટિફાઇડ સ્પિરિટ/એબ્સોલ્યુટ આલ્કોહોલના બોટલમાં વેચાણ માટેનો પરવાનો.....
Arrow ડિસ્ટિલરી પરવાનો
     રેક્ટિફાઇડ સ્પિરિટ / એબ્સોલ્યુટ આલ્કોહોલનાં ઉત્પાદન અને વેચાણ માટેનો પરવાનો.....

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 03-08-2019