હું શોધું છું

હોમ  |   પરવાના - પરમિટ  |   પ્રતિબંધિત પદાર્થ  |   વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટો  |
વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટો
Arrow ડી. એસ. પી. ૧ પરવાનો
     વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટોના ઉત્પાદન અને વેચાણ કે વપરાશ માટેનો પરવાનો....
Arrow ડી. એસ. પી. ૨ પરમિટ
     ઘરગથ્થુ વપરાશ સારુ વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટોના બોટલમાં વપરાશ માટેની પરમિટ.....
Arrow ડી. એસ. પી. ૩ પરમિટ
     વિકૃત કરેલ સ્પિ‍રિટ‍વાળી બનાવટોના કળા, ઉદ્યોગ અને વ્યવસાયના હેતુસર વપરાશ માટેની પરમિટ....
Arrow ડી.એસ.પી.૪ પરવાનો
     વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટોના જથ્થાબંધ (પાંચ લિટરથી ઓછા નહીં તેટલા જથ્થામાં)વેચાણ માટેનો પરવાનો.....
Arrow ડી. એસ. પી. ૫ પરવાનો
     વિકૃત કરેલ સ્પિરિટવાળી બનાવટોના છૂટક (બોટલમાં) વેચાણ માટેનો પરવાનો.....

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 03-08-2019