હું શોધું છું

હોમ  |   પરવાના - પરમિટ  |   પ્રતિબંધિત પદાર્થ  |   અફીણ  |
અફીણ
Arrow ઓ. પી. ૧ પરવાનો
     રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેક્ટિશનરે દવાના ઘટક તરીકે વાપરવા અફીણ કબજામાં રાખવા અને પ્રીસ્ક્રિપ્‍શન ઉપર અફીણયુક્ત દવાઓનું વેચાણ કરવા માટેનો પરવાનો.....
Arrow ઓ. પી. ૨ પરવાનો
     અફીણયુક્ત દવાઓના ઉત્પાદન અને વેચાણ માટેનો પરવાનો (એલ. ૧ પરવાનાને સંલગ્ન પરવાનો છે.)....
Arrow ઓ. પી. ૨ - એ પરવાનો
     અફીણયુક્ત દવાઓ કબજામાં રાખી, વેચાણ કરવા માટેનો પરવાનો.....

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006