હું શોધું છું

હોમ  |   પરવાના - પરમિટ  |   પ્રતિબંધિત પદાર્થ  |   મીથાઇલ આલ્કોહોલ  |
મીથાઇલ આલ્કોહોલ
Arrow એમ. એ. ૧ પરવાનો
     મીથાઇલ આલ્કોહોલની ખરીદી, કબજા અને વપરાશ માટેનો પરવાનો.(મીથાઇલ આલ્કોહોલનું ઉત્પાદન કરવા માટે પણ આ પરવાનો કાઢી આપવામાં આવે છે.)....
Arrow એમ. એ. ૨ પરવાનો
     મીથાઇલ આલ્કોહોલ કબજામાં રાખી, વેચાણ કરવા માટેનો પરવાનો.....

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 03-08-2019