હું શોધું છું

હોમ  |

ડી.એસ.૭ પરવાનેદારો
Rating :  Star Star Star Star Star   

અ. નં 

જીલ્‍લાનુ નામ 

 પરવાનેદારનું  નામ  સરનામુ

અમદાવાદ

 મે. શાહપુર  મેડીકલ  સ્‍ટોર્સ  ૪૭ અંકુર કોર્મશીયલ  સેન્‍ટર અંકુર  ચાર  રસ્‍તા બસ સ્‍ટોપ   પાસે  નારણપુરા  અમદાવાદ

અમદાવાદ

શ્રી  પોપટ લાલ  મણીલાલ દિલ્‍હી ચકલા અમદાવાદ

અમદાવાદ

સરૈયા  હીરાલાલ  ભગવાનદાસ એન્‍ડ સન્‍સ ૯૮૯પાનકોરનાકા  અમદાવાદ

અમદાવાદ

અંબીકા  ટ્રેડર્સ  જનકલ્‍યાણ  કાર્યાલય સામે સિંધી માર્કેટ મણીનગર  અમદાવાદ

અમદાવાદ

શ્રી શોકતભાઇ અજીજભાઇ મોટી બજાર વીરમગામ

અમદાવાદ

અંબાલાલ  ત્રિકમલાલ એન્‍ડ બ્રધર્સ  કાલુપુર દરવાજા અંદર અમદાવાદ

અમદાવાદ

ઇલાજ મેડીકલ એન્‍ડ જનરલ સ્‍ટોર્સ ૧૦૪/૧ જુના રેલ્‍વે ક્રોસીંગ પાસે મણીનગર  અમદાવાદ

અમદાવાદ

તાહેરઆલી હૈદરઅલી એન્‍ડ સન્‍સ ૪/ ૭૭૧ મોટી વોહરવાડ ધોળકા જી. અમદાવાદ

અમદાવાદ

યુરેકા  કંઝયુમર્સ  કો. ઓ.  સ્‍ટોર્સ લી. સેલર મહાલક્ષ્‍મી ટનવશ ટાઉન્‍હોલ સામે   અમદાવાદ

૧૦

અમદાવાદ

ગાયત્રી મેડીકલ એનડ જનરલ સ્‍ટોર્સ  ૧૨/ એ હરીશચંદ્દ પાર્ક  સોસાયટી વીજયગર  રોડ  નારણપુરા  અમદાવાદ

૧૧

અમદાવાદ

આર. એસ. ટ્રેડર્સ ૩૪ પહેલો માળ  રણજીત  કોમ્‍પલેક્ષ એસ.ટી. વર્કશોપની  બાજુમાં નરોડા  પાટીયા કુષ્‍ણનગર અમદાવાદ

૧૨

અમદાવાદ

સનાતન  ગ્રાહક સહકારી ભંડાર લી. ૨ સુદામા કોમ્‍પ્‍લેક્ષ વસ્‍ત્રાલ  રોડ રબારી કોલોની અમરાઇવાડી અમદાવાદ

૧૩

વડોદરા

મહાલક્ષ્‍મી મેડીકલ સ્‍ટોર્સ આધના બસ સ્‍ટેન્‍ડ પાસે વડોદરા

૧૪

વડોદરા

મે. અમર મેડીસન્‍સ જી. એફ. ૧૩ અમર કોમ્‍પ્‍ક્ષ અલકાપુરી વડોદરા

૧૫

વડોદરા

મે. ભરત મેડીકલ સ્‍ટોર્સ ગાંધી ચોક પાદરા જી. વડોદરા

૧૬

વડોદરા

મે. રાધાસ્‍વામી ટ્રેડર્સ ૧૯ પેરેડાઈજ કોમ્‍પ્‍લેક્ષ સયાજીગંજ વડોદરા

૧૭

સુરત

મે. રતીલાલ કાલીદાસ વાંકાવાલા ૬૬ ઉમરગામ સુરત

૧૮

સુરત

મે. કુબેરદાસ કલ્‍યાણદાસ મિસ્‍ત્રી ૧૨/૫૧૮ રાણી તળાવ સુરત

૧૯

સુરત

મે. સુખલાલ ખુશાલદાસ પોલીશવાલા રોડ નં ઇ -૬ પ્‍લોટન  ૨૩૪ નવા ઉર્યોગ નગર ઉધના સુરત

૨૦

સુરત

લક્ષ્‍મી મેડીકલ સ્‍ટોર્સ ૫ / ૧૨૩૮ લક્ષ્‍મી હાઉસ હાડી ભાયા શેરી વલ્‍લ્‍બેશ્વર મહાદેવ મંદીરની  બાજુમાં  ભવાની વાડ સુરત

૨૧

સુરત

દર્શન ટ્રેડર્સ  બી-૧ વીશાલનગર  એપાર્ટમેન્‍ટ સરદાર બીજની બાજુમાં અડાજણ સુરત

૨૨

ભરૂચ

મુરાવાલા મેડીકલ સ્‍ટોર્સ લાલબજાર ભરૂચ્‍

૨૩

 

ભોલા મેડીકલ સ્‍ટોરસ  ૧ આદશર્શ માર્કેટ રોડ એમ. જી. રોડ ભરૂચ

૨૪

 

ભગવતલાલ સી. મોદી વાગરા બજારમાં ભરૂચ

૨૫

રાજકોટ

પરમાર બ્રધર્સ  ૧ ગાંધી ચોક તખતસીહં!જી રોડ મુલ્‍લા મહંમદખલી ઇસાજી નું બી?ડલંગ ભોયતળીયાની દુકાન મોરબી

૨૬

 

કરશનદાસ કાળીદાસ ધ્રુવ બજાર રોડ ધોરાજી જી. રાજકોટ

૨૭

 

ડાહ્યાલાલ ચત્રભુજ શાહ નટવર કોડ ઉપલેટા જી. રાજકોટ

૨૮

 

મે. રતીલાલ જે. ખેતીયા ડેરા શેરી ગોંડલ જી. રાજકોટ

૨૯

 

પ્રમુખશ્રી રાજકોટ જીલ્‍લા ઔદ્યોગીક સહકારી સંઘ લી. સૌરાષ્‍ટ્ર એમ્‍પોરીયમ એસ.બી.એસ બી?ડીંગ જવાહર રોડ રાજકોટ

૩૦

 

વ્‍યાસ એન્‍ડ સન્‍સ તાલુકા પંચાયત કચેરી સામે વાંકાનેર જી. રાજકોટ

૩૧

 

કાકુભાઇ નાથુભાઇ બજાર રોડ ભાયાછદર તા. ભાયાવદર જી. રાજકોટ

૩૨

 

શ્રીમતી કંચનબેન પ્રભુદાસ પડીયા  બાવાબારી મોટી બજાર ગોંડલ

૩૩

 

મુલ્‍લા અબ્‍દુલ અલી મેઇન બજાર સાંકડી શેરી જસદણ જી. રાજકોટ

૩૪

 

બચુભાઇ લીંબાભાઇ બરાસરા ચેરીટેબલ ટ્રસ્‍ટ સંચલીત અંજલી મેડીકલ સ્‍ટોર સદગુરૂ શોપીંગ સેનટર શનાળા રોડ પુજા હોસ્‍પીટલ સામે  મોરબી

૩૫

 

શીરીષ ચંદ્દ એન્‍ડ  કું ગાંધી રોડ ખોડીયાર કોમ્‍પ્‍લેક્ષ દુકાન  નં ૧૮ જેતપુર  જી. રાજકોટ

૩૬

 

જીવાજી ઇસ્‍માઇલજી  ૩૧૦ ગોલ્‍ડન સ્‍પુશ સરદાર નગર મેઇન રોડ એ.બી.સી મેડીકલ સામે જાગનાથ રાજકોટ

૩૭

 

બહુચર ટ્રેડીગ  દુકાન નં ૧૦ બોમ્‍બે માર્કેટ યાર્ડ સામે શનાળા રોડ મોરબી જી. રાજકોટ

૩૮

વલસાડ

મે. અંબીકા જનરલ સ્‍ટોર્સ દુકાન  નં ૧૪૪૩  લીમડા ચોક પો.બો.નં ૧ કિલ્‍લા  પારડી  જી. વલસાડ

૩૯

 

મે. કનકસીંહ હઠીસીંહ રાવરાણા કીર્તી જનરલ સ્‍ટોર્સ  ઘર નં ૧૫૪ ગાર્ડન રોડ રાવરાણા બીલ્‍ડીંગ ધરમપુર જી. વલસાડ

૪૦

 

મે. રતનચંદ પ્રેમચંદ શાહ સ્‍ટે. ભીલાડ  સરીગામ જી. વલસાડ

૪૧

 

શ્રી શાહ શાંતીલાલ મગનલાલ દુકાન  નં ૧૮ શ્રોફચાલ વલસાડ

૪૨

મહેસાણા

મે. મહાવીર મેડીકલ એન્‍ડ જનરલ સ્‍ટોર્સ જુના બજાર ટાવર પાસે મુ. વીજાપરુ જી. મહેસાણા

૪૩

 

મે. કુંવરબેન નુરમહંમદ મન્‍સુરી  બજારમાં મુ. ખેરાલું જી. મહેસાણા

૪૪

 

મે. હીરાલાલ રણછોડલાલ શુકલ એન્‍ડ સન્‍સ સ્‍ટેશન રોડ મહેસાણા

૪૫

 

મે. ઇશ્વરલાલ મંગળદાસ પટેલ એન્‍ડ કુ. દુકાન નં ૧ ૨ ૬ ૫ ૧૨ સ્‍ટેશન રોડ મહેસાણા

૪૬

 

મે. નટવરલાલ મુળચંદદાસ દેસાઇ હાંસા શેરીના નાકે મુ. કડી  જી. મહેસાણા

૪૭

 

મે. અંબીકા મેડીકલ એજન્‍સી ૫ શ્રી હરી કોમ્‍પ્‍લેષ રે?વે ફાટક પાસે મુઉ ઉંઝા જી. મહેસાણા

૪૮

 

મે. વીનોદ મેડીકલ એજન્‍સી ૧૭ ચંદન પાર્ક સોસાયટી મુ. વીસનગર જી. મહેસાણા

૪૯

નડીઆદ

રાધાસ્‍વામી મેડીકલ સ્‍ટોર્સ  તુલસી મંગલમ કોમ્‍પ્‍લેક્ષ સરદાર પટેલ ના બાવલા પાસે નડીઆદ

૫૦

 

રણજીત જનરલ સ્‍ટોર્સ ડભાણ ભાગોળ નડીઆદ

૫૧

 

જયસ્‍વાલ  સ્‍ટોર્સ પાલૈયા  બજાર કપડવંજ

૫૨

 

દર્શન મેડીકલ એન્‍ડ પ્રોવીઝન સ્‍ટોર્સ  બાલાસીનોર  જુના બસ સ્‍ટેનડ  પાસે

૫૩

ગાંધીનગર

જી.ડી. મેડીકલ સ્‍ટોર્સ કોઠારી ચકલા બજાર તા. માણસા જી. ગાંધીનગર

૫૪

 

દશરથલાલ મહેતા એન્‍ડ કું ગુરૂધ્‍વારા સામે એસ.ટી બસ સ્‍ટોપ નજીક તા. કલોલ જી. ગાંધીનગર

૫૫

 

મનુભાઇ મેડીકલ & પ્રોવિઝન સ્ટોર્સ, શોપ નં.C/5 સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર

૫૬

 

જીવણલાલ છોટાલાલ શાહ એન્‍ડ સન્‍સ એ-૪ રામ બલરામ એપાર્ટમેન્‍ટ વર્ધમાન નગર કલોલ જી ગાંધીનગર

૫૭

જામનગર

શ્રી સુધીર દામોદર વોર્ડ નં ૩ દુકાન  નં  ૧૨૮ બજારમાં જામખંભાળીયા  જી. જામનગર

૫૮

 

શ્રી પ્રભુદાસ મથુરદાસ આશર  C/O  વલ્‍લભ સાયકલ સ્‍ટોર ચાંદી બજાર જામનગર

૫૯

નર્મદા

ગાંધી ભોગજ્ીલાલ કલ્‍યાણની . સ્‍ટેશન રોડ રાજપીપળા જી. નર્મદા

૬૦

 

શ્રી જી ટ્રેડીંગ કું સ્‍ટુશન રોડ રાજપીપળા જી. નર્મદા

૬૧

જુનાગઢ

જમનદાસ મંગળજી ખીરૈયા માલીવાડા રોડ દીવાનચોક જુનાગઢ

૬૨

 

રસુલભાઇ સલેમાની માકડા મેઇન બજાર વંથલી  જુનગઢ

૬૩

 

મે. લીલાધર વશરામ આણંદ શ્વર મંદીર સામે બાલશાળા પાછળ જુનાગઢ

૬૪

 

ભારત મેડીકલ એનડ પ્રોવીઝન સ્‍ટોર લીમડા ચોક માંગરોળ જી. જુનાગઢ

૬૫

 

મે. જમનાદાસ લીલાધર એન્‍ડ સન્‍સ મેઇન બજાર મુ. કેશોદ  જી. જુનાગઢ

૬૬

 

મુ. જનતા મેડીકલ સ્‍ટોર નાગરદેવી રોડ મુ. કોડીનાર જી. જુનાગઢ

૬૭

 

મે. જમનાદાસ લાલજીભાઇ સુભાષ રોડ વેરાવળ જી. જુનાગઢ

૬૮

 

જાની મેડીકલ એજન્‍સી આશુતોષ ગરબી ચોક શેઠવાળા કોડ મુ. ઉના

૬૯

હિમંતનગર

કે. વી.ડી.ઠાકોર એનડ સન્‍સ જુની માઇઓન સ્‍કુલ પાસે દુકાન  નં ૩/૩૨૩ હાજીપુર  હિમંતનગર

૭૦

 

મે. ગીરીરાજ કોર્પોરેશન  મેડીકલ એનડ પોવીઝન સ્‍ટોર દુકાન  નં ર  નાગરીક બેન્‍ક સામે મોડાસા જી સાંબરકાંઠા

૭૧

 

ફજલ મહંમદ વલીભાઇ મેમન ઘર નં ૩/ ૨-૧૦૩ સરદાર ચોક ખેડબ્રહમા  જી સા બરકાંઠા

૭૨

 

મે. કનૈયાલાલ મફતલાલ શાહ સ્‍ટેશન રોડ બાયડ જી. સાબરકાંઠા

૭૩

 

  મે. મહાવીર મેડીકલ સ્‍ટોર વીજયનગર જી. સાબરકાંઠા

૭૪

 

 મે. બાબુલાલ એન. દવે દુકાન  નં ૨/૬૬૯ નવા બજાર ટાવર પાસે ઇડર જી. સાબરકાંઠા

૭૫

 

  મે. રમણલાલ છગનલાલ ભાવસાર દુકાન નં ૨૩૮૬ બજાર ચોક પ્રાતીજ જી. સાબરકાંઠા

૭૬

 

 મુકેશભાઇ પ્રમોદભાઇ ત્રિવેદી જનરલ મેડીકલ સ્‍ટોર બસ સ્‍ટેન્‍ ડ પાસે  ભીલોડા જી. સાબરકાંઠા

૭૭

પોરબંદર

મે. એચ.એન.જે વાડીયા બ્રધર્સ વોર્ડ નં ૬-૪/ ૨૮ સુદામા ચોક હનુમાન વાળી ગલી પોરબંદર

૭૮

પંચમહાલ

શાન્‍તીલાલ કોદરલાલ શાહ કેમીસ્‍ટ એન્‍ડ ડ્રગીસ્‍ટ  એમ જી. રોડ ગોધરા. જી. પંચમહાલ

૭૯

 

લક્ષ્‍મી મેડીકલ સ્‍ટોર્સ શુકલ માર્કેટની બાજુમાં  એસ.સ્‍ટેનડ પાછળ લુણાવાડા જી. મહીસાગર

૮૦

 

મણીલાલ ત્રીકમલાલ મહેતા એન્‍ડ કું કલાલ ઝાંપા સ્‍ટેટ બેન્‍ક ની  પાસે મુ. કાલોલ જી. પંચમહાલ

૮૧

 

બી એન મહેતા એન્‍ડ કું  શાક માર્કેટ મોટા બજાર સંતરામપુર જી. મહીસાગર

૮૨

ભાવનગર

નુરુદ્દીન અહેમદઅલીની કંપની દીવાનપરા રોડ ભાવનગર

૮૩

 

અબ્‍બાસઅલી રજબઅલી કપાસી પ્‍લોટ નં ૫૮/સી દુકાન  નં ૨ પાવડી રોડ બરફના કારખાના સામે મુ. તળાજા જી ભાવનગર

૮૪

 

મે. સ્‍ટારલાઇટ ડેપો દાણાપીઠના નાકે ભાવનગર

૮૫

આણંદ

પ્રવીણચંદ્દ ઠાકોર લાલ પટેલ પોસ્‍ટ ઓફીસ સામે સ્‍ટેશન રોડ ખંભાત જી. આણંદ

૮૬

 

એગ્‍લો આર્યુવેદીક મેડીકલ  દુકાન  નં ૧/૩૫૮ સ્‍ટેશન રોડ પેટલાદ જી. આણંદ

૮૭

 

પટેલ બ્રધ્રર્સ  દવાવાળા સીસ નં ૧૪૯૨ સ્‍ટેશન રોડ આણંદ 

૮૮

 

ગુજરાત મેડીકલ કોર્નર  એસટી બસ સ્‍ટેન્‍ડ નજીક બોરસદ જી. આણંદ

૮૯

 

અંબાલાલ એસ વ્‍યાસ સુભાષ રોડ એરોગેસ્‍ટ હાઉસની બાજુમાં  દુકાન નં ૩/૩/૮૬ આણંદ

૯૦

અમરેલી

ગીરીશ સ્‍ટોર સ્‍વામીનારાયણ મંદીરની બાજુમાં માણેકપરા અમરેલી

૯૧

 

ભુપતરાય વ્રજલાલ મોદી  ગોપનાથ મંદીર પાસે મેઇન બજાર ચીત્તલ જી. અમરેલી

૯૨

 

આનંદ મેડીકલ સ્‍ટોર  પ્રો. જયેશ એ દેસાઇ હોસ્‍પીટલ રોડ બગસરા

૯૩

 

રણછોડદાસ પરમાનંદની કું મુખ્‍ય બજાર પાસે ટાવર રોડ સાવરકુંડલા  જી. અમરેલી

૯૪

કચ્‍છભુજ

મે. સચદેવ મેડીકલ સ્‍ટોર મતલાલ મેન્‍સન નખત્રણા  કચ્‍છ

૯૫

 

મે. ઠક્કર મેડીકલ સ્‍ટોર વાણીયાવાડ  સ્‍કુલ પાસે ભુજ કચ્‍છ

૯૬

 

મે. નુરુદ્દીન  અબ્‍દુલ્‍લા કલ્‍યાણી કુંભાર મકાન નં ૫૩૫ / બી કુંભાર  ચોક મચ્‍છી પીઠ પોસ્‍ટ ઓફીસની બાજુમાં  અંજાર જી. કચ્‍છ

૯૭

 

મે. રમણીકલાલ નટવરલાલ એન્‍ડ કું ઝંડા ચોક ગાંધીધામ  જી કચ્‍છ 

૯૮

 

મે. મહોમદમુલ્‍લા કરીમજી એન્‍ડ કું દુકાન નં ૧૭૨ કે.ટી. શાહ રોડ માંડવી કચ્‍છ

૯૯

નવસારી

મે. ગાંધી ટ્રેડીંગ કું રાધેક્રિષ્‍ણા એસોસીએટ  ગ્રીડ રોડ કબીલપોર નવસારી

૧૦૦

 

મે. ગમનલાલ કેશવલાલ  ભાવસાર માણેકલાલ રોડ રેલ્‍વે ગુડઝ ઓફીસ સામે નવસારી

૧૦૧

 

ચુનીલાલ મોતીરામ ભાવસાર સ્‍ટેશન માર્કેટ  રદાર પટેલ રોડ બીલીમોરા જી. નવસારી

૧૦૨

દાહોદ

મે. યંગર એન્‍ડ કું ઝાલોદ રોડ જી. દાહોદ

૧૦૩

 

મે. શાહ મેડીકલ સ્‍ટોર બજારમાં ઝાલોદ જી. દાહોદ

૧૦૪

પાલનપુર

પ્રમોદ મેડીકલ સ્‍ટોર કીર્તી સ્‍થંભ  પાલનપુર

૧૦૫

 

ભગવાન મેડીકલ સ્‍ટોર ચાર રસ્‍તા ડીસા જી. બનાસકાંઠા

૧૦૬

 

ભરતકુમાર સોમાલાલ સોનપુરા  મેઇન બજાર દીયોદર  જી. બનાસકાંઠા

૧૦૭

સુરેન્‍દ્રનગર

સંઘવી મેડીકલ સ્‍ટોર મેડીકેર કોમ્‍પ્‍લેક્ષ  સુરેન્‍દ્રનગર

૧૦૮

 

વસંત મેડીકલ સ્‍ટોર ૮ મહાજન બીલ્‍ડીંગ સુરેન્‍દ્રનગર

૧૦૯

પાટણ

રસીકલાલ ત્રિકમલાલ જયસ્‍વાલ શ્રીદેવ કોમ્‍પ્‍લેક્ષ  દુકાન નં ૨૬/૨૭  સસ્‍ટેશન રોડ પાટણ

૧૧૦

 

ધી જનરલ બુક ડીપો  દુકાન નં ૧૦/૧૦/૮૨  નાગરવાડા કપાસીયાવાડા રોડ પાટણ

૧૧૧

 

મે. બરોડાવાલા મેડીકલ સ્‍ટોર શ્રી ફારૂક એહમદ સીદીક એહમદ વોરા વોરા માર્કેટ  રાધનપુર  જી. પાટણ

૧૧૨

 

મે.અમથાલાલ છગનલાલ વેડાવાલા નિશાળ ચકલા સર્વે નં. ૬/૧૪૪-૪૫, પાટણ

૧૧૩

તાપી

જય ચામુન્ડા કૃપા, ૩/૨૨૨ દક્ષિણિ ફળીયુ કોટ, વ્યારા (તાપી)

 

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 08-12-2015