હું શોધું છું

હોમ  |

ડી. એસ. ૩ પરવાના માટેની અરજીનો નમૂનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

રજિસ્‍ટર્ડ મેડિકલ પ્રેકિટશનરે સામાન્‍ય વિકૃત કરેલ સ્પિરિટ કબજામાં રાખવા અને વપરાશ કરવા માટેનો પરવાનો
  • અરજદારનું નામ અને સરનામું ;

  • જે સ્થળ ખાતે સામાન્ય વિકૃત કરેલ સ્પિરિટ રાખવાનો તથા વાપરવાનો હોય તે સ્થળ;

  • સામાન્ય વિકૃત કરેલ સ્પિરિટનો પ્રતિ માસ વાપરવાનો હોય તે જથ્થો;

  • રાજયના કોઇપણ ભાગમાં તે સમયે અમલમાં હોય તેવા અને જેના હેઠળ તે પોતાનો વ્યવસાય ચલાવવાને હકદાર હોય તેવા તબીબી વ્યવસાયીઓ, દંત ચિકિત્સક કે પશુ ચિકિત્સકને લગતા કોઇપણ કાયદા હેઠળ નિભાવવામાં આવતા રજિસ્ટર કે યાદીમાંનો અરજદારનો નોંધણી નંબર અથવા અનુક્રમ.

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006