હું શોધું છું

હોમ  |

ડી. એસ. ૪ પરવાના માટેની અરજીનો નમૂનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

સામાન્‍ય વિકૃત કરેલ સ્પિ‍રિટનો તબીબી, વૈજ્ઞાનિક અને શૈક્ષણિક હેતુઓ સારુ વપરાશ કરવા માટેનો પરવાનો
 •  અરજદારના હોદ્દા સહિત તેનું નામ અને સરનામું;

 • જે હેતુ માટે સામાન્ય વિકૃત કરેલ સ્પિરિટ વાપરવો જરૂરી હોય તે હેતુ;

 • પ્રતિ માસ વાપરવાનો થતો સામાન્ય વિકૃત કરેલ સ્પિરિટનો જથ્થો;

 • સામાન્ય વિકૃત કરેલ સ્પિરિટ, અરજદારની-
  (ક) ડિસ્પેન્સરી, કિલનિક, હોસ્પિટલ કે ડિસ્પેન્સીંગ હોમ માટે અથવા,
  (કક) લેબોરેટરી, મ્યુઝિયમ કે સંશોધન સંસ્થા માટે અથવા,
  (ક્ર) કોલેજ, શાળા કે બીજી કોઇપણ શૈક્ષણિક સંસ્થા માટે જરૂરી છે કે કેમ ?

 • સંસ્થા સરકારની, કોઇ મ્યુનિસિપાલિટીની કે કોઇ પંચાયતની માલિકીની છે કે કેમ ?

 • જે સ્થળે સામાન્ય વિકૃત સ્પિરિટ રાખવાનો અને વાપરવાનો હોય તે સ્થળ;

 • અરજદાર નોંધાયેલો તબીબી વ્યવસાયી હોય તો રાજયના કોઇપણ ભાગમાં તે સમયે અમલમાં હોય તેવા અને જેના હેઠળ તે પોતાનો વ્યવસાય ચલાવવાને હકદાર હોય તેવા તબીબી વ્યવસાયીઓ, દંત ચિકિત્સક કે પશુ ચિકિત્સકને લગતા કોઇપણ કાયદા હેઠળ નિભાવવામાં આવતા રજિસ્ટર કે યાદીમાંનો અરજદારનો નોંધણી નંબર અથવા અનુક્રમ;

 • મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ અને તે હેઠળ કરેલા નિયમો, વિનિયમો અને આદેશોની જોગવાઇઓ અને જેના માટે અરજી કરેલ છે તે પરવાનાની શરતોનું પોતે પાલન કરશે તે મતલબની અરજદાર દ્વારા સહી થયેલ લેખિત બાંહેધરી.

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006