હું શોધું છું

હોમ  |

ડી. એસ. ૫ પરવાના માટેની અરજીનો નમૂનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

કોઇ કળા, ઉદ્યોગ કે વ્યવસાયના હેતુઓ સારુ વિકૃત કરેલ સ્પિ‍રિટના વપરાશ માટેનો પરવાનો

  • અરજદારનું નામ અને સરનામું;
  • જે હેતુ માટે સામાન્ય વિકૃત કરેલ સ્પિરિટ વાપરવો જરૂરી હોય તે હેતુ;
  • પ્રતિ માસ વાપરવો જરૂરી સામાન્ય વિકૃત કરેલ સ્પિરિટનો જથ્થો;
  • કોઇપણ કળા, ઉદ્યોગ કે વ્યવસાયના સંબંધમાં સરકારને સામાન્ય વિકૃત કરેલ સ્પિરિટની  જરૂરત છે કે કેમ ?
  • જે સ્થળે સામાન્ય વિકૃત કરેલ સ્પિરિટ રાખવાનો અને વાપરવાનો હોય તે સ્થળ;
  • મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ અને તે હેઠળ કરેલા નિયમો, વિનિયમો અને આદેશોની જોગવાઇઓ અને જેના માટે અરજી કરેલ છે તે પરવાનાની શરતોનું પોતે પાલન કરશે તે મતલબની અરજદાર દ્વારા સહી થયેલ લેખિત બાંહેધરી.

નોંધ:- ખાસ વિકૃત કરેલ સ્પિરિટના વપરાશ અર્થે પરવાનો મેળવવા ધારેલ હોય તે કિસ્સામાં અરજી ફોર્મ યોગ્ય રીતે સુધારવું.

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006