હું શોધું છું

હોમ  |

ડી. એસ. ૭ પરવાના માટેની અરજીનો નમૂનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

વિકૃત કરેલ સ્પિરિટનું છૂટક વેચાણ કરવા માટેનો પરવાનો
 • અરજદારનું નામ અને સરનામું ;
 • અરજદારની સામાન્ય વિકૃત કરેલ સ્પિરિટના વેચાણ માટેની દુકાન જે સ્થળે આવેલ હોય તે જગા ;
 • ઉપરની જગાએ ભૂતકાળમાં સામાન્ય વિકૃત કરેલ સ્પિરિટનું વેચાણ થયેલ હતું કે કેમ અને જે સમયગાળા માટે વેચાણ થયેલ હોય તે સમયગાળો ;
 • અરજદાર ભૂતકાળમાં વિકૃત કરેલ સ્પિરિટના છૂટક વેચાણ માટેનો કોઇ પરવાનો ધરાવતા હતા કે કેમ અને જે સમયગાળા માટે તે ધરાવતા હતા તે સમયગાળો ;
 • અરજદાર, વિકૃત કરેલ સ્પિરિટના જથ્થાબંધ કે છૂટક વેચાણ માટે અથવા ફ્રેન્ચ પોલિશ, વાર્નિશ કે તેવી બીજી કોઇ ચીજવસ્તુના ઉત્પાદન માટે બીજા કોઇ પરવાના ધરાવે છે કે કેમ ?
 • પરવાનાના સમયગાળા દરમિયાન વેચાણ કરવા ધારેલ સામાન્ય વિકૃત કરેલ સ્પિરિટનો જથ્થો ;
 • અરજીની તારીખના તરત પહેલાના ત્રણ વર્ષ દરમિયાનનું સરેરાશ વાર્ષિક વેચાણ ;
 • સદરહુ જગાએ સંગ્રહ કરવા ધારેલ સામાન્ય વિકૃત કરેલ સ્પિરિટનો જથ્થો ;
 • જગા ફાયર-પ્રૂફ છે કે કેમ અને મ્યુનિસિપલ અથવા અન્ય સ્થાનિક સત્તામંડળ દ્વારા સ્પિરિટના સંગ્રહ સારુ તેને માન્ય કરવામાં આવેલ છે કે કેમ ?
 • અધિનિયમ અને તે હેઠળ કરેલા નિયમો, વિનિયમો અને આદેશોની જોગવાઇઓ અને જેના માટે અરજી કરેલ છે તે પરવાનાની શરતોનું પોતે પાલન કરશે તે મતલબની અરજદાર દ્વારા સહી થયેલ લેખિત બાંહેધરી ;
 • મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ની અથવા ભારતના કોઇ ભાગમાં અમલમાં હોય તેવા કોઇપણ નશાબંધી કે આબકારી કાયદાની કોઇપણ જોગવાઇ હેઠળ શિક્ષાપાત્ર કોઇપણ ગુના માટે અરજદાર કોઇપણ સમયે દોષિત ઠરેલ છે કે કેમ અને તે અધિનિયમ અથવા આવા નશાબંધી કે આબકારી કાયદા હેઠળ કાયદાની કોઇપણ અદાલતમાં તેના સામે હાલમાં કોઇ ફોજદારી કાર્યવાહી અનિર્ણીત છે કે કેમ તે બાબતે અરજદારનું લેખિત જાહેરનામું
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006