હું શોધું છું

હોમ  |

એફ. એલ. ૧ અને એફ. એલ. ૨ પરવાના માટેની અરજીના નમૂના
Rating :  Star Star Star Star Star   

વિદેશી દારૂની આયાત અને વેચાણ માટેના એફ. એલ.  ૧ પરવાનાની અરજીનો નમૂનો
  • અરજદારનું નામ અને સરનામું ;

  • જયાં તે વિદેશી દારૂનું વેચાણ કરવા માંગતા હોય તે દુકાન અથવા જગાનું, ઘર કે મકાનના સેન્સસ નંબર, શેરીનું નામ અને શહેર કે ગામ, જે લાગુ પડતું હોય તેના નામ સહિતનું સ્થાન;

  • આવી દુકાન કે સ્થળ ખાતેથી ભૂતકાળમાં કોઇપણ વિદેશી દારૂનું વેચાણ થયેલ હતું કે કેમ અને જો થયેલ હોય તો, જે સમયગાળા દરમિયાન વેચાણ થયેલ હતું તે સમયગાળો ;

  • અરજદાર ભૂતકાળમાં કોઇપણ આયાત અને વેચાણ પરવાનો ધરાવતા હતા કે કેમ અને જો ધરાવતા હોય તો, જયારે તે ધરાવેલ હોય તે વર્ષ અને સમયગાળો.

 વિદેશી દારૂના વેચાણ માટેના એફ. એલ. ૨ પરવાનાની અરજીનો નમૂનો

  • અરજદારનું નામ અને સરનામું ;

  • અરજદાર કોઇ પેઢી હોય તો, પેઢીના તમામ ડીરેકટર્સ કે ભાગીદારના નામ અને સરનામા ;

  • અરજદાર, પરવાના હેઠળ જે જગાએ કામકાજ ચલાવવા માંગે છે તે જગાનું સ્થાન ;

  • ઉપરની જગા ખાતેથી ભૂતકાળમાં કોઇપણ વિદેશી દારૂનું વેચાણ થયેલ હતું કે કેમ અને જો થયેલ હોય તો, જે દરમિયાન વેચાણ થયેલ હતું તે વર્ષ અને સમયગાળો ;

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006