હું શોધું છું

હોમ  |

એમ. ૨ પરવાના માટેની અરજીનો નમૂનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

ઉત્પાદક સિવાયની વ્યકિતએ મોલાસીલ કબજામાં રાખવા અને તેનો વપરાશ કરવા માટેનો પરવાનો
  • અરજદારનું નામ અને સરનામું;

  • જે સ્થળ ખાતે મોલાસીસ રાખવાનો અને વપરાશ કરવાનો છે તે સ્થળ અને જેમાં આવું સ્થળ  આવેલ હોય તે ગામ, તાલુકા અને જિલ્લાનું નામ;

  • જરૂરી પરવાનાના આરંભે રહેલ મોલાસીસનો અંદાજીત જથ્થો (કિવન્ટલ્સમાં);

  • પરવાનાની મુદત દરમિયાન મેળવવામાં આવનાર મોલાસીસનો કુલ જથ્થો (કિવન્ટલ્સમાં);

  • કોઇ એક સમયે કબજામાં રાખવાનો મોલાસીસનો મહત્તમ જથ્થો (કિવન્ટલ્સમાં);

  • (૧) જે હેતુઓ માટે મોલાસીસનો ઉપયોગ થનાર છે તેની વિગતો;
    (૨) આવા દરેક ઉપયોગ માટે જરૂરી વાર્ષિક જથ્થો (કિવન્ટલ્સમાં);

  • જે મુદત માટે પરવાનાની જરૂરત હોય તે મુદત.

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006