હું શોધું છું

હોમ  |

એમ. એ. ૧ પરવાના માટેની અરજીનો નમૂનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

મીથાઇલ આલ્કોહોલની ખરીદી કરી, તે કબજામાં રાખી, વપરાશ કરવા માટેનો પરવાનો
  • અરજદારનું નામ અને પુરું સરનામું;

  • જેના માટે મીથાઇલ આલ્કોહોલનો વપરાશ જરૂરી હોય તે ચોકકસ હેતુ;

  • જે સ્થળ ખાતે મીથાઇલ આલ્કોહોલ રાખવાનો અને તેનો વપરાશ કરવાનો હોય તે સ્થળ;

  • મુંબઇ નશાબંધી અધિનિયમ, ૧૯૪૯ ની જોગવાઇઓ અને તે હેઠળ કરેલા નિયમો, વિનિયમો અને આદેશો તથા જેના માટે અરજી કરેલ છે તે પરવાનાની શરતોનું પોતે પાલન કરશે તે મતલબની અરજદારની લેખિત બાંહેધરી.

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006