હું શોધું છું

હોમ  |

એન. ડી. ડબલ્યુ. એલ. અને એન. ડી. આર. એલ.
Rating :  Star Star Star Star Star   

એન. ડી. ડબલ્યુ. એલ. અને એન. ડી. આર. એલ. પરવાનાઓ માટેની અરજીનો નમૂનો.
(નોટિફાઇડ ડ્રગનું જથ્થાબંધ અને છૂટક વેચાણ કરવા માટેના પરવાના)

પ્રતિ,

.............ના કલેકટર

(૧)    અરજદારનું નામ અને સરનામું-
(ક)    કોઇ પેઢી હોય તે કિસ્સામાં- તમામ ભાગીદારોના નામ અને સરનામા;
(કક) કોઇ સંસ્થાપિત કંપનીના કિસ્સામાં- (કંપનીના કામકાજનું સંચાલન જેની પાસે હોય તે ડીરેક્ટર સહિતના) તમામ ડીરેક્ટરના અને કંપનીના મેનેજર, સેક્રેટરી કે મેનેજિંગ એજન્ટના નામ અને સરનામા;
(ક્ર)   કોઇ સહકારી મંડળીના કિસ્સામાં- મેનેજિંગ સમિતિના સભ્યોના નામ અને સરનામા;

(ર)   જે સ્થળે વેચાણનું કામકાજ ચલાવનાર હોય તે સ્થળનું ચોક્કસ સરનામું -

મકાન -

શેરી -

ગામ/ શહેર -

જિલ્લો -

(૩)   જે સ્થળ કે સ્થળો ખાતે નોટિફાઇડ ડ્રગનો જથ્થો રાખવાનો છે તેનું ચોક્કસ સરનામું;

(૪)  વેચાણવેરા નોંધણી નંબર અને નોંધણીની તારીખ;

(પ)  અરજદાર ઔષધ અધિનિયમ, ૧૯૪૦ અથવા ઔષધ નિયમો, ૧૯૪૫ હેઠળ કોઇપણ પરવાનો ધરાવે છે કે કેમ અને ધરાવતા હોય તો તેનો નંબર અને તારીખ ;

 

હું/ અમો જાહેર કરું છું/ કરીએ છીએ કે હું/ અમો તા...................થી સતત ઔષધોનો વ્યવસાય કરું છું/ કરીએ છીએ અને મુંબઇ ઔષધ (નિયંત્રણ ) અધિનિયમ, ૧૯૫૯ હેઠળ મને/ અમોને જથ્થાબંધ/ છૂટક વેચાણનો પરવાનો કાઢી આપવા વિનંતી કરું છું/ કરીએ છીએ.

મેં/ અમોએ મુંબઇ ઔષધ (નિયંત્રણ) અધિનિયમ, ૧૯૫૯ અને મુંબઇ ઔષધ (નિયંત્રણ) (ગુજરાત) નિયમો, ૧૯૬૧ ની જોગવાઇઓ વાંચેલ છે.

હું/ અમો સદરહું અધિનિયમની જોગવાઇઓ, તે હેઠળ કરેલા નિયમો અને હુકમો અને મેં/ અમોએ જેના માટે અરજી કરેલ છે તે પરવાનાની શરતોનું પાલન કરવા સંમત છું/ છીએ.

 

અરજદારની સહી(ઓ) અને હોદ્દો

તારીખ

સ્થળ

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006