હું શોધું છું

હોમ  |

એન. પી. પરમિટ માટેની અરજીનો નમૂનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

એન. પી. પરમિટ માટેની અરજીનો નમૂનો (ઘરે વપરાશ કરવા માટે નીરો કબજામાં રાખવા માટેની પરમિટ)
  • અરજદારનું નામ ;

  • તેનું રહેઠાણનું સરનામું ;

  • ઉંમર ;

  • વ્યવસાય ;

  • જેના આધારે તેને નીરાની જરૂરત હોય તે રોગ, માંદગી અથવા અક્ષમતાનું નામ;

  • આવા રોગ, માંદગી કે અક્ષમતાની મુદત ;

  • જે મુદત માટે પરમિટની જરૂરત હોય તે મુદત.

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006