હું શોધું છું

હોમ  |

પોપી. ૧ પરમિટ માટેની અરજીનો નમૂનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

પોષ ડોડવા કબજામાં રાખી વપરાશ કરવા માટેની પરમિટ

  • અરજદારનું નામ અને સરનામું ;
  • જે સ્થળે પોષ ડોડવા રાખવાના અથવા તેનો ઉપયોગ કરવાનો હોય તે સ્થળનું સાચું સરનામું;
  • એક માસ દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવો જરૂરી પોષ ડોડવાનો જથ્થો ;
  • જે મુદત માટે પરમિટની જરૂરત હોય તે મુદત ;
  • પોષ ડોડવાની જે ઉપયોગ કે ઉપયોગો માટે જરૂરત હોય તેની વિગતો ;
  • કોઇ એક સમયે કબજામાં રાખવો જરૂરી પોષ ડોડવાનો જથ્થો.
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006