હું શોધું છું

હોમ  |

આર. જી. ૨ પરમિટ માટેની અરજીનો નમૂનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

સડેલો ગોળ કબજામાં રાખવા માટેની પરમિટ

  • અરજદારનું નામ, સરનામું અને વ્યવસાય;
  • સડેલો ગોળ જયાં રાખવાનો છે તે સ્થળનું સાચું સરનામું;
  • સડેલા ગોળનો એકી સાથે કબજામાં રાખવો જરૂરી મહત્તમ જથ્થો;
  • જે મુદત માટે પરમિટ જરૂરી હોય તે મુદત;
  • જે હેતુ માટે અરજદાર સડેલો ગોળ કબજામાં રાખવા ઇચ્છતા હોય તે હેતુ.
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006