હું શોધું છું

હોમ  |

આર. એસ. ૨ પરવાના માટેની અરજીનો નમૂનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

 રેકિટફાઇડ સ્પિરિટ કબજામાં રાખી વપરાશ કરવા માટેનો પરવાનો 

  • અરજદારનું નામ અને સરનામું ;
  • જે સ્થળે રેકિટફાઇડ સ્પિરિટ રાખવાનો અને તેનો વપરાશ કરવાનો છે તે સ્થળ ;
  • રેકિટફાઇડ સ્પિરિટનો પ્રતિ માસ ઉપયોગમાં લેવાનો જથ્થો ;
  • રેકિટફાઇડ સ્પિરિટની જે ચોકકસ હેતુ માટે જરૂરત હોય તે હેતુ અને તેનો જે ઉપયોગ કરવાના હોય તે ઉપયોગ;
  • અરજીની તારીખના તરત પહેલાના વર્ષમાં અરજદાર રેકિટફાઇડ સ્પિરિટની કોઇ પરમિટ ધરાવતા હતા કે કેમ અને ધરાવતા હોય તો પરમિટનો નંબર અને મંજૂર થયેલ જથ્થો ;
  • જે મુદત માટે પરવાનો જરૂરી હોય તે મુદત ;
  • અરજદાર રજિસ્ટર્ડ મેડિકલ પ્રેકિટશનર હોય તો તેનો નોંધણી નંબર.
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006