હું શોધું છું

હોમ  |

આર. એસ. ૬ પરવાના માટેની અરજીનો નમૂનો
Rating :  Star Star Star Star Star   

રેકિટફાઇડ સ્પિરિટના વેચાણ માટેનો પરવાનો

  • અરજદારનું નામ અને સરનામું ;
  • જે સ્થળે તે રેકિટફાઇડ સ્પિરિટનું વેચાણ કરવા ઇચ્છતા હોય તે સ્થળ; ઘર કે મકાનના સેન્સસ નંબર, શેરીનું નામ અને ગામ કે શહેર, જે લાગુ પડતું હોય તેના નામ સહિત ;
  • ઉપરના સ્થળે ભૂતકાળમાં રેકિટફાઇડ સ્પિરિટનું વેચાણ થયેલ હતું કે કેમ અને થયેલ હોય તો વેચાણ થયેલ હોય તે વર્ષો ;
  • અરજદાર ભૂતકાળમાં રેકિટફાઇડ સ્પિરિટના વેચાણનો કોઇપણ પરવાનો ધરાવતા હતા કે કેમ અને ધરાવતા હોય તો જે વર્ષો દરમિયાન તે પરવાનો ધરાવતા હતા તે વર્ષો.
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 01-02-2006