હું શોધું છું

હોમ  |

ક્ષેત્રિય અધિકારી
Rating :  Star Star Star Star Star   

અનુક્રમ

કચેરીનું નામ અને ૫ત્રવ્‍યવહારનું સરનામું

ટેલીફોન નંબર

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, ઉત્તર વિભાગ, અમદાવાદ શહેર, વિકટોરીયા ગાર્ડનની સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૦૭૯

૨૫૫૦૧૦૧૭

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, દક્ષિણ વિભાગ, અમદાવાદ શહેર, વિકટોરીયા ગાર્ડનની સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૦૭૯

૨૫૫૦૧૦૧૭

નાયબ નિરીક્ષક, અમદાવાદ ઉત્તર-૧ ની કચેરી વિકટોરીયા ગાર્ડનની સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૦૭૯

૨૫૫૦૧૦૧૭

નાયબ નિરીક્ષક, અમદાવાદ ઉત્તર-૨ ની કચેરી, વિકટોરીયા ગાર્ડનની સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૦૭૯

૨૫૫૦૧૦૧૭

નાયબ નિરીક્ષક, અમદાવાદ શહેર ઉત્તર-૩ ની કચેરી, વિકટોરીયા ગાર્ડનની સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૦૭૯

૨૫૫૦૧૦૧૭

નાયબ નિરીક્ષક, અમદાવાદ ઉત્તર-૪ ની કચેરી, વિકટોરીયા ગાર્ડનની સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૦૭૯

૨૫૫૦૧૦૧૭

નાયબ નિરીક્ષક, અમદાવાદ દક્ષિણ-૧ ની કચેરી, વિકટોરીયા ગાર્ડનની સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૦૭૯

૨૫૫૦૧૦૧૭

નાયબ નિરીક્ષક, અમદાવાદ દક્ષિણ-૨ ની કચેરી, વિકટોરીયા ગાર્ડનની સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૦૭૯

૨૫૫૦૧૦૧૭

નાયબ નિરીક્ષક, અમદાવાદ દક્ષિણ-૩ ની કચેરી, વિકટોરીયા ગાર્ડનની સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૦૭૯

૨૫૫૦૧૦૧૭

૧૦

નાયબ નિરીક્ષક, અમદાવાદ દક્ષિણ-૪ ની કચેરી, વિકટોરીયા ગાર્ડનની સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૦૭૯

૨૫૫૦૧૦૧૭

 ૧૧

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષક, ગાંધીનગર, કલોલની કચેરી, વિકટોરીયા ગાર્ડનની સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૦૭૯

૨૫૫૦૧૦૧૭

૧૨

નાયબ નિરીક્ષક, ધોળકાની કચેરી, લોઘીનો લીમડો, લાલ મંદિર, ઘોળકા

 

-

૧૩

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષક, વડોદરા શહેર ઉત્તર વિભાગ, નર્મદા ભવન, સી- બ્લોક, ૩જે માળ, જેલ રોડ, વડોદરા

૦૨૬૫

૨૪૧૮૧૦૯

૧૪

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષક, વડોદરા શહેર દક્ષિણ વિભાગ, નર્મદા ભવન, સી- બ્લોક, ૩જે માળ, જેલ રોડ, વડોદરા

૦૨૬૫

૨૪૧૮૧૦૯

૧૫

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષક, ઉત્તર-૧, નર્મદા ભવન, સી- બ્લોક, ૩જે માળ, જેલ રોડ, વડોદરા ૦૨૬૫ 

૨૪૧૮૧૦૯

૧૬

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષક, ઉત્તર-૨, નર્મદા ભવન, સી- બ્લોક, ૩જે માળ, જેલ રોડ, વડોદરા ૦૨૬૫

૨૪૧૮૧૦૯

૧૭

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષક, ઉત્તર-૩, નર્મદા ભવન, સી- બ્લોક, ૩જે માળ, જેલ રોડ, વડોદરા ૦૨૬૫

૨૪૧૮૧૦૯

 ૧૮

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષક, દક્ષિણ-૧, નર્મદા ભવન, સી- બ્લોક, ૩જે માળ, જેલ રોડ, વડોદરા ૦૨૬૫

૨૪૧૮૧૦૯

 ૧૯

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષક, દક્ષિણ-૨, નર્મદા ભવન, સી- બ્લોક, ૩જે માળ, જેલ રોડ, વડોદરા ૦૨૬૫

૨૪૧૮૧૦૯

 ૨૦

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષક, દક્ષિણ-૩, નર્મદા ભવન, સી- બ્લોક, ૩જે માળ, જેલ રોડ, વડોદરા ૦૨૬૫

૨૪૧૮૧૦૯

૨૧

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષક, ડભોઇ રેલ્વે સ્ટેશન પાછળ, મુ. ડભોઇ, જિ. વડોદરા

 

-

૨૨

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષક, છોટા ઉદેપુર, જિ. વડોદરા

 

-

૨૩

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી ભરૂચ, પાંચ બત્તી, સેલ્સ ટેકસ ઓફીસની બાજુમાં, ભરૂચ

૦૨૬૪૨

૨૫૩૦૧૩

૨૪

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી વલસાડ, જૈન સેવા મંડળનું મકાન, ફૂલ ગલીના નાકે, ગોલવાડ, વલસાડ

 

-

૨૫

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષકની કચેરી, વાપી ઓર્ગેનિકસ, મેક લેબોરેટરી, પ્લોટ નં.૨૦ / એ , ફર્સ્‍ટ ફેઝ, જીઆઇડીસી, વાપી

૦૨૬૦

૨૪૨૪૧૭૫

૨૬

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, જુના થાણા, બહુમાળી મકાન, એ- બ્લોક, નવસારી

૦૨૬૩૭

૨૩૩૧૪૩

૨૭

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષકની કચેરી, જૂની જેલ, ધ્રાંગધ્રા

 

-

૨૮

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, એ-બ્લોક, પહેલા માળે, રૂમ નં. ૧૦૨, સુરેન્દ્રનગર

૦૨૭૫૨

૨૮૪૧૦૩

૨૯

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષકની કચેરી, બસ સ્ટેન્ડ પાસે, તાલુકા પંચાયત કંપાઉન્ડ, સાવરકુંડલા જિ. અમરેલી

 

-

૩૦

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, બીજો માળ, રૂમ નં.૨૦૫-૨૦૬ અમરેલી

૦૨૭૯૨

૨૨૨૧૯૬

૩૧

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, બ્લોક નં.૪૦૪, ત્રીજે માળ, ભુજ-કચ્છ.

૦૨૮૩૨

૨૨૨૫૬૦

૩૨

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષક, અંજાર પોલીસ સ્ટેશનની બાજુમાં, હંગામી આવાસ રૂમ નં. ૫, પોલીટેકનીકની બાજુમાં, અંજાર

 

-

૩૩

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, ઉપર કોટ નજીક, જુનાગઢ

૦૨૮૫

૨૬૨૩૩૩૩

૩૪

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષકની કચેરી, મામલતદારની કચેરીની બાજુમાં, વેરાવળ

-

 

૩૫

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષકની કચેરી, પેરેડાઇઝ સીનેમા પાસે, પાગાબાપાના આશ્રમ પાસે, જીઇબી સામે, પોરબંદર

૦૨૮૬

૨૨૧૫૨૮૮

૩૬

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, સંત કવરરામ ચોક, કાળા નાળા, ભાવનગર

૦૨૭૮

૨૪૩૨૪૫૫

૩૭

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષકની કચેરી, કોર્ટ બિલ્ડીંગ, ગાંધીબાગ સામે, મહુવા

૦૨૮૪૪

૨૨૨૭૬૫ પીપી.

૩૮

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, બહુમાળી મકાન, બીજા માળે, લાલ બંગલો, જામનગર

૦૨૮૮

૨૬૭૧૬૬૯

૩૯

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષકની કચેરી, શાકમાર્કેટ પાસે, દરબાર ગઢ પાસે, જામખંભાળીયા, જિ.જામનગર

 

-

૪૦

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, ભાવનગરનો ઉતારો, ઢેબરભાઇ રોડ, ખાદી ગ્રામોદ્યોગ પાસે, રાજકોટ

૦૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૬

૪૧

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષક પુર્વ વિભાગ ની કચેરી, ભાવનગરનો ઉતારો, ઢેબરભાઇ રોડ, ખાદી ગ્રામોદ્યોગ પાસે, રાજકોટ

૦૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૬

૪૨

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષક પશ્ચિમ વિભાગની કચેરી, ભાવનગરનો ઉતારો, ઢેબરભાઇ રોડ, ખાદી ગ્રામોદ્યોગ પાસે, રાજકોટ

૦૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૬

૪૩

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષકની કચેરી, બંદર સ્ટેશન પ્લોટ, ગોંડલ, જિ.રાજકોટ

 

-

૪૪

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, વખારીયા વાડ, ગાંધીરોડ, હિંમતનગર, જિ.સાબરકાંઠા

૦૨૭૭૨

૨૪૬૨૪૭

૪૫

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષકની કચેરી, રેલ્વે સ્ટેશનની સામે, ભાખરીયા, પ્રાંતિજ, જિ.સાબરકાંઠા

 

-

૪૬

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, જોરાવર પેલેસ, સિંચાઇ ભવનની સામે, પાલનપુર જિ. બનાસકાંઠા

૦૨૭૪૨

૨૫૪૩૧૫

૪૭

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષકની કચેરી જુની કોર્ટ કંમ્પાઉન્ડમાં, દિયોદર, જિ.બનાસકાંઠા

 

-

૪૮

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષકની કચેરી, સિધ્ધપુર ચાર રસ્તા, સરદાર કોમ્પ્લેકસ, હોટલ કલાપીની ઉપર, પાટણ

૦૨૭૬૬

૨૨૪૯૩૫

૪૯

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, લાખીયા બંગલો, મજૂર અદાલતની કચેરી ઉપર, નડીયાદ, જિ.ખેડા

૦૨૬૮

૨૫૬૬૪૪૩

૫૦

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષકની કચેરી, સુભાષ શોપિંગ સેન્ટર, જુના બસ સ્ટેન્ડ પાસે, આણંદ

 

-

૫૧

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન બિલ્ડીંગ, બહુમાળી મકાન, ત્રીજે માળ, ગોધરા

૦૨૬૭૨

૨૪૦૯૭૮

૫૨

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષકની કચેરી, વહોરા સોસાયટી સામે, પ્રાંત ઓફિસની બાજુમાં, દાહોદ.

૦૨૬૭૩

૨૨૦૪૭૨

૫૩

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, રાજમહેલ, રજો માળ, મહેસાણા

૦૨૭૬૨

૨૨૧૫૨૭

૫૪

નશાબધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, સુરત શહેર, બહુમાળી મકાન, એ-બ્લોક , ૭મા માળે, નાનપુરા, સુરત

૦૨૬૧

૨૪૭૨૦૮૪

૫૫

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષકની કચેરી, સુરત-૧, બહુમાળી મકાન, એ-બ્લોક, ૭મા માળે, નાનપુરા, સુરત

૦૨૬૧

૨૪૭૨૦૮૪

૫૬

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષકની કચેરી, સુરત-૨, બહુમાળી મકાન, એ-બ્લોક, ૭મા માળે, નાનપુરા, સુરત

૦૨૬૧

૨૪૭૨૦૮૪

૫૭

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષક સુપરવીઝનની કચેરી, બહુમાળી મકાન, એ-બ્લોક , ૭મા માળે, નાનપુરા, સુરત

૦૨૬૧

૨૪૭૨૦૮૪

 ૫૮

નશાબંધી અને આબકારી નાયબ નિરીક્ષકની કચેરી, લાલ ટાવર નજીક, મામલતદાર ઓફીસ પાછળ, રાજપીપળા -
 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 05-11-2008