હું શોધું છું

હોમ  |

ક્ષેત્રિય નિરીક્ષક
Rating :  Star Star Star Star Star   

અનુક્રમ

કચેરીનું નામ અને ૫ત્રવ્‍યવહારનું સરનામું

ફોન નંબર

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, ઉત્તર વિભાગ, અમદાવાદ શહેર, વિકટોરિયા ગાર્ડનની સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૦૭૯

૨૫૫૧૦૭૯૫

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, દક્ષિણ વિભાગ, અમદાવાદ શહેર, વિકટોરિયા ગાર્ડનની સામે, લાલ દરવાજા, અમદાવાદ

૦૭૯

૨૫૫૧૦૭૯૫

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષક, વડોદરા શહેર ઉત્તર વિભાગ, નર્મદા ભવન, સી- બ્લોક, ૩જે માળ, જેલ રોડ, વડોદરા

૦૨૬૫

૨૫૬૧૬૧૩

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષક, વડોદરા શહેર દક્ષિણ વિભાગ, નર્મદા ભવન, સી- બ્લોક, ૩જે માળ, જેલ રોડ, વડોદરા

૦૨૬૫

૨૫૬૧૬૧૩

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, પાંચ બત્તી, સેલ્સ ટેકસ ઓફિસની બાજુમાં, ભરૂચ

૦૨૬૪૨

૨૫૩૦૧૩

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, જૈન સેવા મંડળનું મકાન, ફૂલ ગલીના નાકે, ગોલવાડ, વલસાડ

 

-

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, જૂના થાણા, બહુમાળી મકાન, એ- બ્લોક, નવસારી

૦૨૬૩૭

૨૩૩૧૪૩

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, એ-બ્લોક, પહેલા માળે, રૂમ નં. ૧૦૨, સુરેન્દ્રનગર

૦૨૭૫૨

૨૮૪૧૦૩

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, બીજો માળ, રૂમ નં.૨૦૫-૨૦૬ અમરેલી

૦૨૭૯૨

૨૨૨૧૯૬

૧૦

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, બહુમાળી ભવન, બ્લોક નં.૪૦૪, ત્રીજે માળ, ભુજ-કચ્છ.

૦૨૮૩૨

૨૨૨૫૬૦

૧૧

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, ઉપર કોટ નજીક, જુનાગઢ

૦૨૮૫

૨૬૨૩૩૩૩

૧૨

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, સંત કવરરામ ચોક, કાળા નાળા, ભાવનગર

૦૨૭૮

૨૪૩૨૪૫૫

૧૩

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, બહુમાળી મકાન, બીજા માળે, લાલ બંગલો, જામનગર

૦૨૮૮

૨૬૭૧૬૬૯

૧૪

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, ભાવનગરનો ઉતારો, ઢેબરભાઇ રોડ, ખાદી ગ્રામોદ્યોગ પાસે, રાજકોટ

૦૨૮૧

૨૨૨૭૨૩૬

૧૫

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, વખારીયા વાડ, ગાંધીરોડ, હિંમતનગર

૦૨૭૭૨

૨૪૬૨૪૭

 

૧૬

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, જોરાવર પેલેસ, સિંચાઇ ભવનની સામે, પાલનપુર જિ. બનાસકાંઠા

૦૨૭૪૨

૨૫૪૩૧૫

૧૭

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, લાખીયા બંગલો, મજૂર અદાલતની કચેરી ઉપર, નડીયાદ

૦૨૬૮

૨૫૬૬૪૪૩

૧૮

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન બિલ્ડિંગ, બહુમાળી મકાન, ત્રીજે માળ, ગોધરા

૦૨૬૭૨

૨૪૦૯૭૮

૧૯

નશાબંધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, રાજમહેલ, રજો માળ, મહેસાણા

૦૨૭૬૨

૨૨૧૫૨૭

૨૦

નશાબધી અને આબકારી નિરીક્ષકની કચેરી, સુરત શહેર, બહુમાળી મકાન, એ-બ્લોક , ૭મા માળે, નાનપુરા, સુરત

૦૨૬૧

૨૪૭૨૦૮૪

 


 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
નાગરિક અધિકાર પત્ર
નશાબંધી સંસ્‍કાર કેન્‍દ્ર 
આપના સવાલોના જવાબ 
આંકડાકીય માહિતી
બાતમી

ફરિયાદ

સંપર્ક
તસવીરો
સંબંધિત લિંક્સ
  કામકાજ અર્થે
પરવાના/પરમિટના સુધારા-વધારા
કેસ માંડવાળ તથા અપીલ
આબકારી જકાતના દરો
એરિયા મેડિકલ બોર્ડ 
લોકોપયોગી પરવાનેદારોની યાદી
શબ્દભંડોળ
વિશેષ મા‍હિતી 
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 

   ડિસ્ક્લેમર     |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 23-04-2006